ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับยูนิเซฟ ขับเคลื่อนงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นไทย ตั้งเป้าหยุดยั้งการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกต่ำกว่าร้อยละ 2 อัตราการติดเชื้อเอชไอวีและการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นลดลง วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเพิ่มมากขึ้นภายในสิ้นปี 2559

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับนายโทมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ (UNICEF) ประจำประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการงานวัยรุ่นของประเทศไทย โดยยูนิเซฟยินดีสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและงบประมาณแก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นของไทยตั้งเป้าให้ไทยหยุดยั้งการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟคือต่ำกว่าร้อยละ 2 อย่างยั่งยืน และอัตราการการติดเชื้อเอชไอวีและการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นลดลง รวมทั้งวัยรุ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเพิ่มมากขึ้นภายในสิ้นปี 2559 และในอีก 5 ปีข้างหน้า

โดยสาระสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ จะเน้นการเข้าถึงการป้องกันและบริการสนับสนุนสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มชายขอบและกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ความเครียดและโรคซึมเศร้า โดยสนับสนุนข้อมูล ผลักดันเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดความครอบคลุมของการบริการสำหรับวัยรุ่น พัฒนานโยบาย กฎหมายและยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการในการจัดบริการสำหรับวัยรุ่นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ การจัดการความรู้ ถอดบทเรียน ค้นหารูปแบบการดำเนินงานที่ดีในประเทศ และการสร้างศักยภาพและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูล ติดตามและประเมินผลถึงสิ้นปี 2559 และมีแผนความร่วมมือที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ตามแผนงานในปี 2559 นี้ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต ได้จัดทำโครงการรองรับ อาทิ โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มนักเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นและครอบครัว โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทยโครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบบริการความคุ้มครองเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้ เพื่อให้วัยรุ่นไทย “สดใส ห่างไกลสิ่งเสพติด ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีจิตสาธารณะ” ด้วยกิจกรรมและระบบบริการที่เชื่อมโยงระหว่างสถานบริการสาธารณสุข โรงเรียน และชุมชน/ท้องถิ่น ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข