ยูนิเซฟ

 • ยูนิเซฟแนะไทยเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาสมองของเด็กเล็กมากขึ้น ระบุเป็นการวิธีที่ฉลาดที่สุดในการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ สังคมและอารมณ์ให้แก่เด็ก และยังเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาว ไทยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเด็กในหลายด้าน แต่ยังมีเด็กปฐมวัยอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับการดูแลและกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม
  2017-01-16 20:12
 • กรมอนามัยย้ำชัดร่าง พ.ร.บ.คุมการตลาดนมผง ช่วยปกป้องแม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ได้ห้ามซื้อ แต่คุมเข้มโฆษณาและส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบของนมผงสำหรับเลี้ยงทารก ไม่กระทบผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ  
  2016-12-16 16:36
 • กระทรวงสาธารณสุข องค์การยูนิเซฟ แสนสิริ ผนึกกำลังสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเด็ก เพิ่มการเข้าถึงวัคซีนให้เด็กกว่า 400 คน จาก 24 แคมป์ไซต์งานก่อสร้าง
  2016-09-06 21:10
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับยูนิเซฟ ขับเคลื่อนงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นไทย ตั้งเป้าหยุดยั้งการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกต่ำกว่าร้อยละ 2 อัตราการติดเชื้อเอชไอวีและการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นลดลง วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเพิ่มมากขึ้นภายในสิ้นปี 2559
  2016-05-02 12:48
 • แนวคิดสุขภาพโลก หรือ Global Health เกิดขึ้นท่ามกลางยุคสมัยที่การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเจริญถึงที่สุดในศตวรรษที่ 19 ส่งผลให้ปัญหาสุขภาพระหว่างประเทศข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การแก้ปัญหาสลับซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาสุขภาพจึงมีมิติที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยจำกัดอยู่แต่ในประเทศนั้นๆ ความหมายของสุขภาพโลก (Global Health) จึงหมายถึงสุขภาพของประชาชนในบริบทของโลกและข้ามเขตแดนของมุมมองและปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยการเข้ามามีบทบาทของกลไกนอกภาครัฐอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย
  2015-10-03 17:49
 • Facebook/บีบีซีไทย BBC Thai รายงานว่า องค์การอนามัยโลกและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) เผยว่า อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบทั่วโลก ลดลง 53% เมื่อเทียบกับตัวเลขในปี 2533 ซึ่งมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบเสียชีวิต 12.7 ล้านคน แต่คาดว่าในปีนี้ตัวเลขดังกล่าวจะอยู่ที่ต่ำกว่า 6 ล้านคนเป็นครั้งแรก
  2015-09-12 11:22
 • กรมอนามัย เผยหัวน้ำนมในน้ำนมแม่เป็นยอดอาหาร มีสารอาหารมากกว่า 200ชนิด เด็กกินนมแม่ในช่วงเวลานี้เหมือนได้วัคซีนปกป้องสุขภาพ เสริมสร้างการพัฒนาเซลล์สมอง เส้นใยประสาทและจอประสาทตา สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อโรคต่างๆ
  2015-08-31 16:18
 • สปสช.เผยผลสำเร็จ “โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด” หลัง 3 ปี รพ.ภาครัฐทั่วประเทศ เข้าร่วมระบบติดตามจดทะเบียนราษฎร์ เพิ่มการคุ้มครองสิทธิเด็กแรกเกิด โดยเฉพาะสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และยังครอบคลุมไปถึงเด็กต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก UNICEF แจงผลสำเร็จ ยังช่วยในการค้นหาและลงทะเบียนกลุ่มเด็กที่มีความผิดปกติแต่กำเนิดเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงอีกด้วย
  2015-04-23 20:32
 • องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) มีความยินดีกับการที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจอนุมัติให้ดำเนินการโครงการ เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กปลายปีนี้ ด้วยความช่วยเหลือดังกล่าว ครอบครัวยากจนและเกือบยากจนที่มีบุตรอายุ 0 ถึง 1 ปี จะได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนสำหรับบุตรในช่วงวัยดังกล่าวคนละ 400 บาทต่อเดือน
  2015-04-10 12:01
 • ยูนิเซฟหนุนรัฐเดินหน้าเงินดูแลเด็กเล็ก คุ้มครองสวัสดิการพื้นฐานชีวิตแรกเกิด ชี้เป็นการเริ่มต้นที่ดี แจงเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประสบผลสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน ช่วยสนับสนุนโภชนาการใ การในช่วงขวบปีแรก ด้าน ‘สายสุรี’ เผยเพื่อให้กลุ่มคนจนที่สุดเข้าถึงสิทธิ จะให้อสม.สำรวจกลุ่มเป้าหมายและติดตามว่านำเงินไปใช้ประโยชน์ต่อเด็กจริง
  2015-04-06 06:24
 • องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เสนอให้รัฐบาลผลักดันนโยบายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กสำหรับเด็กอายุ 0-6 ขวบ ในอัตรา 600 บาท ต่อคนต่อเดือนแบบถ้วนหน้า เพื่อเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานและสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียม  
  2015-04-05 10:08
 • วัคซีนบีซีจีเป็นวัคซีนที่ใช้เพื่อป้องกันวัณโรคที่มีเพียงชนิดเดียวในปัจจุบัน และใช้กันมานานกว่า 80 ปี วัคซีนบีซีจีถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2451 โดย Dr.Albert Calmette แพทย์ชาวฝรั่งเศสและ Dr.Calmille Guerin สัตวแพทย์ชาวฝรั่งเศส แห่งสถาบันปาสเตอร์ ประเทศฝรั่งเศส และได้นำมาใช้ในปี พ.ศ.2464 
  2014-10-05 13:25

Pages