ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เดินหน้าโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี พ.ศ.2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนในปี พ.ศ.2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในพื้นที่เสี่ยง 7 ตำบล 7 อำเภอ ดีเดย์ 10 พฤษภาคม 2559 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษา ตั้งเป้าตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ 6,335 ราย และอัลตร้าซาวด์ตับ 5,000 ราย ภายในปี 2559

นพ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ได้ดำเนินการโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี พ.ศ.2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนในปี พ.ศ.2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในพื้นที่เสี่ยง 7 ตำบล 7 อำเภอ ประกอบด้วย ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม ตำบลพระซอง อำเภอนาแก ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ และตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม โดยจะจัดกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพ ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ด้วยการตรวจอุจจาระประชาชน ในกลุ่มเสี่ยง อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 905 รายต่อตำบล และให้การรักษาถ้าตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ เป้าหมายจังหวัดนครพนมทั้งสิ้น 6,335 ราย ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยทีมตรวจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี

นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะจัดกิจกรรมการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วย verbal screening เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยใช้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เป็นผู้คัดกรอง มี Criteria การคัดกรอง คือ ประชาชนอายุ 40 ปีชึ้นไป และมีเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง กล่าวคือ

1) มีประวัติติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ

2) เคยกินยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับ

3) มีประวัติการกินปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดสุกๆ ดิบๆ

และ 4) มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งท่อน้ำดี

รวมถึงการจัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ในประชาชนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่โรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โดยมีโรงพยาบาลนครพนมเป็นพี่เลี้ยงในการยืนยันการวินิจฉัยโรค ในกรณีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดี จะส่งต่อการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เพื่อดำเนินการรักษาต่อไป

“เป้าหมายการอัลตร้าซาวด์ จังหวัดนครพนม 5,000 ราย ในปี 2559 ซึ่งโรงพยาบาลในจังหวัดนครพนม สามารถอัลตร้าซาวด์เองได้และสามารถส่งต่อการรักษโดยโครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลศรีสงคราม สามารถทำอัลตร้าซาวด์ได้ประมาณวันละ 8-10 ราย และโรงพยาบาลปลาปาก สามารถทำอัลตร้าซาวด์ได้ประมาณวันละ 10-12 ราย ส่วนโรงพยาบาลนาหว้า แพทย์ผ่านการอบรมอัลตร้าซาวด์ แต่โรงพยาบาลไม่มีเครื่ออัลตร้าซาวด์”

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวอีกว่า ในส่วนของการป้องกันอุจจาระปนเปื้อนในแหล่งน้ำ จังหวัดนครพนมได้ร่วมกับตำบลทั้ง 7 แห่ง ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการให้มีส้วมสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดหาสถานที่กำจัดอุจจาระที่ถูกต้อง และการออกข้อบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นในการจัดการสิ่งปฏิกูลในตำบลทั้ง 7 แห่ง เรียบร้อยแล้ว สำหรับการตรวจอุจจาระ และการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับในสุนัขและแมว ดำเนินการโดยกรมปศุสัตว์ ในสุนัขและแมวที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำกัดเพศและพันธุ์ ซึ่งคณะทำวิจัยจะออกเก็บตัวอย่างอุจจาระของสุนัขและแมวในพื้นที่เสี่ยง และทำการรักษา โดยจะดำเนินการตรวจทุก 6 เดือน รวมทั้งการตรวจตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับในปลาและหอยไช ก็จะมีการสุ่มเก็บปลาและหอยไชในแหล่งน้ำ ในพื้นที่เสี่ยง 7 ตำบล จำนวน 15 แหล่งน้ำ โดยโครงการ CASCAP จะนำปลาและหอยมาทำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ