สปสช.เขต 4 จับมือ อบจ.ขับเคลื่อนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ คนพิการ

Fri, 2016-05-27 15:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.สระบุรี ประสบความสำเร็จหลังดำเนินงานกับ สปสช.เขต 4 สระบุรีกว่า 5 ปี เผยลดเส้นแบ่งระหว่างหน่วยงาน ทำงานด้วยใจ เป้าหมายประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว ต้องให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลสุขภาพ ย้ำหากเครือข่ายเข้มแข็งกองทุนฟื้นฟูฯจะยั่งยืน ลดช่องว่างการเข้าไม่ถึงระบบสุขภาพที่จำเป็นของประชาชนในพื้นที่

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ จ.นครราชสีมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี จัดเวทีพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 โดยมี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมและชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ มีผู้เข้าประชุมจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ จาก สสจ. อบจ. พมจ. อบต. หน่วยบริการ ผู้แทนคนพิการและผู้แทนภาคประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี เกือบ 40 คน

นพ.ชลอ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการว่าเป็นกลุ่มประชากร ที่จำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความ พิการได้อย่างทั่วถึงตามความจำเป็นและมาตรฐานที่กำหนด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการเข้ารับบริการของผู้มีสิทธิหลักประกัน สุขภาพ และให้เกิดการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูฯที่จำเป็นอย่างยั่งยืน

การจัดประชุมดังกล่าว ทำให้ได้เห็นโมเดลที่มีผลการดำเนินงานที่สามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูฯที่จำเป็น ใน อบจ. เช่น โครงสร้างคณะกรรมการฯ การเชื่อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบการใช้เงินงบประมาณในการดำเนินงาน ทั้งนี้กองทุนฟื้นฟูฯที่จำเป็นที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย กองทุนฟื้นฟูฯที่จำเป็น อบจ.สระบุรี, กองทุนฟื้นฟูฯที่จำเป็น อบจ.อยุธยา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานจาก สสจ.สิงห์บุรีและลพบุรี เพื่อนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของกองทุนฟื้นฟูฯที่จำเป็นของ อบจ.สระบุรี เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปในพื้นที่

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า ความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูฯที่จำเป็น อบจ.สระบุรี มีจุดแข็งคือมีการเชื่อมประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ สสจ. โรงพยาบาลในพื้นที่ เครือข่ายนักกายภาพ ชมรมฟื้นฟูคนพิการ พมจ. อสม.และองค์กรภาคีสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน อปท.ในพื้นที่ มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้การดำเนินงานติดตามการฟื้นฟูฯ และมีงานวิจัย R2R ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ซึ่งความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูฯ ต้อง ลดเส้นแบ่งระหว่างการเป็นส่วนราชการ หน่วยงานให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เน้นการทำงานด้วยใจ เมื่อไหร่ก็ตามหากเราลดเส้นแบ่งของหน่วยงานความเป็นพรรคพวกก็จะเกิด และเกิดการดำเนินงานง่ายขึ้น ทั้งนี้ระดับบริหารของทุกภาคส่วน จะต้องให้การสนับสนุน

“กองทุนฟื้นฟูฯ นี้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวด เร็ว ครอบคลุมในส่วนที่ระบบปกติเข้าไม่ถึง ก้าวต่อไปของการดำเนินงานปี 60 ใช้หลักการต่อยอดโครงการเดิมที่ดีอยู่แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพที่จำเป็น” นายสุจิน กล่าว