ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.ติดตามความคืบหน้านโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” 4 เรื่องราคากลางค่ารักษาพยาบาล (Fee schedule) รพ.เอกชนรับทราบแล้ว เหลือหารือ รพ.สังกัด ร.ร.แพทย์ 20 มิ.ย.นี้ ชี้แจง รพ.เอกชนให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และเข้าร่วมระบบสำรองเตียง การหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องอำนาจในการออกประกาศของ สพฉ.และการวางระบบงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเตรียมความพร้อม ทั้งในระบบสำรองเตียงระบบบริการ (Customer Service)

วันนี้ (15 มิถุนายน 2559) ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 9/2559 ติดตามความคืบหน้า นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” ที่มอบให้ สพฉ.ดำเนินการใน 4 เรื่อง โดยได้รายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมดังนี้  

1.รายการราคากลางค่ารักษาพยาบาล (Fee schedule) ทั้ง 3 กองทุน โรงพยาบาลเอกชนรับทราบ ยังคงต้องหารือกับโรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ (UHOSNET) ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในทุกสังกัด

2.การชี้แจงโรงพยาบาลเอกชนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ 13 แห่ง สพฉ.ได้ประชุมชี้แจงสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เมื่อ 13 มิถุนายน 2559 ทั้งหมดรับทราบนโยบาย และจะนัดประชุมอีกครั้ง เพื่อชี้แจงพร้อมรวบรวมรายชื่อโรงพยาบาลที่ยินดีเข้าร่วมโครงการฯ ตามนโยบายและเข้าร่วมระบบสำรองเตียงในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน

3.การหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องอำนาจในการออกประกาศของ สพฉ.คือ ประกาศกำหนดเรื่อง ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ประกาศกำหนดราคากลางค่ารักษาพยาบาล และประกาศเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โดยได้ปรึกษาหารือเบื้องต้น และทำหนังสือหารืออย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อ 7 มิถุนายน 2559 

และ 4.การวางระบบงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อม ทั้งในระบบสำรองเตียงระบบบริการ (Customer Service) โดยในเรื่องการจัดระบบสำรองเตียงนั้น มีหลักการดังนี้ โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง รับข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดของกระทรวงตนเองและครอบครัว รวมทั้งรับผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและประกันสังคมที่โรงพยาบาลเป็นคู่สัญญา โควตาการสำรองเตียงทั้งเตียงสามัญ เตียงไอซียูของโรงพยาบาลที่เหมาะสม และโรงพยาบาลทุกแห่งกำหนดบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานหลัก โดยจะประชุมติดตามอีกครั้งในวันที่ 17 มิถุนายน 2559

ส่วนระบบบริการ สพฉ.ได้เริ่มดำเนินการเรื่อง EMCO Service Center ที่มีผู้รับบริการ 4 ส่วนคือ โรงพยาบาลเอกชน กองทุน ศูนย์ 1669 ของจังหวัด และภาคประชาชน มีช่องทางการติดต่อ 3 สาย คือ เบอร์โทรหลัก 02-872-1669 กดต่อ 0 เบอร์โทรตรงสายสำรอง 02-872-1610-19 และการโทรผ่าน Private Net, VOIP GIN