UHosNet

 • เครือข่ายโรงเรียนแพทย์ หรือ ยูฮอสเน็ต ร่วมออกแถลงการณ์ขอ สปสช. ทบทวนอัตราค่าตรวจเพทซีที(PET/CT) ในผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นธรรมภายใน 6 เดือน เหตุอัตราค่าชดเชยการตรวจต่ำกว่าต้นทุน ส่งผลให้ รพ.ขาดทุนเฉลี่ย 8,000 บาทต่อการตรวจ 1 ครั้ง แต่ทางรพ.จะยังให้บริการเช่นเดิม จนกว่าจะแบกรับภาระทางการเงินไม่ไหว
  2021-06-18 18:13
 • กรมการแพทย์เผยล่าสุดตั้งโรงพยาบาลสนาม 4 จังหวัด “สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี” รวม 1,316 เตียง มีผู้ป่วยไม่มีอาการนอน 686 เตียง พร้อมสำรองเตียงเขตสุขภาพพื้นที่ระบาด อย่างต่อเขตละ 1,000 เตียง พร้อมเผยข้อแตกต่าง รพ.สนาม กับฮอสพิเทล
  2021-01-08 16:54
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยนโยบายจัดรูปแบบระบบบริการดูแลสุขภาพประชาชน 5 ด้าน รับมือความท้าทายในอนาคต ทั้งสังคมผู้สูงอายุ การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนแบบไร้รอยต่อ ความเป็นสังคมเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ
  2019-10-20 07:59
 • กรมบัญชีกลางเตรียมประกาศขยายสิทธิให้เบิกค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์เพิ่มเติมอีก 56 รายการ เพื่อให้ครอบคลุมการรักษาที่มีความจำเป็นมากขึ้น
  2018-08-20 12:45
 • ไม่นานมานี้มีผลการศึกษาออกมาชิ้นหนึ่งโดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้ทำการจำลองสถานการณ์การแยกเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวเพื่อศึกษาผลกระทบว่ามีกลุ่มใดได้เงินเพิ่มขึ้น กลุ่มใดได้เงินลดลง ตลอดจนหา impact number ของประชากรในแต่ละกลุ่มและนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณา
  2017-12-08 11:00
 • UHOSNET ชี้แยกเงินเดือนบุคลากรจากงบเหมาจ่ายรายหัวไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการเงินของโรงพยาบาล แถมส่งผลด้านลบทางการเงินแก่โรงพยาบาลสังกัด สธ.437 แห่ง และนอกสังกัด สธ.อีก 239 แห่ง แนะหามาตรการลดผลกระทบก่อนบังคับใช้กฎหมาย
  2017-11-05 14:30
 • UHosNet ออกแถลงการณ์ กังวลใจ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ กระทบจัดซื้อยากลุ่มที่มีความซับซ้อนหรือมีความจำเพาะสูง เหตุไม่เปิดช่องให้สถานพยาบาลสามารถดำเนินการจัดหายาที่จำเป็นเหล่านี้ให้แก่ผู้ป่วยได้ แต่หากสถานพยาบาลฝืนดำเนินการจัดหาเพื่อให้มียาแก่ผู้ป่วยก็จะเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย เนื่องจากไม่มีกฎหมายลูกที่จะเป็นแนวทางที่ชัดเจน
  2017-08-24 20:41
 • “หมอนเรนทร์” เสนอแนวทางแก้ปัญหา “ห้องฉุกเฉิน” แออัด ชี้ ต้องมีแพทย์ประสบการณ์สูงดูแลคนไข้ ระบุจำเป็นต้องวางระบบคัดกรองเข้มข้น-ทำความเข้าใจผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงให้รอ ตั้งแผนกรองรับหลังจากออกจากห้อง ER เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด
  2016-11-02 14:50
 • แพทย์ UHOSNET ผ่าทางตันปัญหาโรงพยาบาลแออัด เสนอยกเลิก ‘เอ็กเทิร์น’ ปฏิบัติงานห้องฉุกเฉิน ชงขยายเวลาเปิดบริการ ‘โอพีดี’
  2016-10-13 14:22
 • 205 รพ.ร่วมเคลื่อนนโยบาย รพ.ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล “รพ.ทั่วไทย ใช้ยาคุ้มค่า ปลอดภัย ไม่ซ้ำซ้อน” มุ่งใช้ยาอย่างพอเพียง เพื่อลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงและอันตรายจากยา ลดปัญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในระดับโลก ด้วยแนวทางการจัดทำฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริมใน 13 กลุ่มยานำร่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอสำหรับการใช้ยาได้อย่างปลอดภัย
  2016-08-04 11:04
 • รมว.สธ.ติดตามความคืบหน้านโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” 4 เรื่องราคากลางค่ารักษาพยาบาล (Fee schedule) รพ.เอกชนรับทราบแล้ว เหลือหารือ รพ.สังกัด ร.ร.แพทย์ 20 มิ.ย.นี้ ชี้แจง รพ.เอกชนให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และเข้าร่วมระบบสำรองเตียง การหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องอำนาจในการออกประกาศของ สพฉ.และการวางระบบงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเตรียมความพร้อม ทั้งในระบบสำรองเตียงระบบบริการ (Customer Service)
  2016-06-16 17:36
 • รมว.สธ. ดึงโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยผลิตแพทย์ 21 แห่ง หรือยูฮอสเน็ต ร่วมจัดบริการประชาชน สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการผลิตแพทย์สาขาเชี่ยวชาญ เช่น มะเร็ง หัวใจ อุบัติเหตุ การรับมือโรคอีโบลา จัดบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ และการจัดบริการแพทย์แผนไทย โดยจัดระบบการดำเนินร่วมในเขตสุขภาพทั่วประเทศ
  2014-11-13 19:04