ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ. - หมออนามัย - สสส. - อสม. แถลงข่าวชวนประชาชนตั้งปณิธานงดเหล้าเข้าพรรษาเลิกบุหรี่ถวายในหลวงหนุนโครงการ 3 ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประสานวัดและภาคีในพื้นที่จัดพิธีชื่นชมยกย่องคนงดเหล้าครบพรรษา

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการแถลงข่าว“กระทรวงสาธารณสุข หมออนามัย สสส.และ อสม.ชวนประชาชนร่วมงดเหล้าเลิกบุหรี่เข้าพรรษา”มี นายปรเมษฐ์ จินา ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. นายกษิดิศ ขันธรัตน์ รองประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและนายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมแถลงข่าวเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการ 3 ล้าน3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันจัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

นายปรเมษฐ์ จินา ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายหมออนามัยทั่วประเทศ ได้เห็นความสำคัญของการงดเหล้าในวันเข้าพรรษา เพราะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรส่งผลกระทบทั้งครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และในโอกาสเข้าพรรษาปี 2559 นี้ กระทวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชนทั่วประเทศ ใช้โอกาสวันสำคัญนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทำความดีเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวด้วยการงดเหล้าและเลิกบุหรี่ ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดส่งแบนเนอร์กว่า 12,000 ผืน ที่มีข้อความเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา เลิกบุหรี่ถวายในหลวง ส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อส่งต่อไปยัง รพ.สต.ทุกแห่ง ร่วมกันติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั่วประเทศแล้ว 

นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.  กล่าวว่า ปีนี้เป็นการจัดงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 14 แล้ว โดยมีอัตราผู้ที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษามากขึ้นเรื่อยๆจากร้อยละ 40 ของผู้ดื่มฯในปี 2546 ขึ้นมาเป็นร้อยละ71 ของผู้ดื่มฯในปี 2558 และ เป็นผู้ที่งดเหล้าครบพรรษาสำเร็จเฉลี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ดื่มฯที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษามาโดยตลอด ซึ่งจากข้อมูลการติดตามผู้ที่งดดื่มเหล้าได้ตลอดพรรษาในชุมชน พบว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น ครอบครัวมีความสุขขึ้นเนื่องจากคนในครอบครัวรู้สึกว่าไม่ต้องหวาดกลัวคนเมาตวาดใส่หรือทำร้ายร่างกาย มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น เป็นต้น ดังนั้นการชวนให้ผู้ดื่มฯเข้ามาร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาให้มากที่สุด และการพยายามทำให้ผู้ที่ตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษาเหล่านี้งดเหล้าให้ได้ตลอดพรรษา จะถือเป็นการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นอย่างดี ในปีนี้ทาง สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ เครือข่ายหมออนามัยและอาสาสมัครสาธารณสุขจะได้ร่วมกันออกแบบและลงมือจัดกิจกรรมเชิดชูชื่นชมคนที่งดเหล้าครบพรรษาได้สำเร็จให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ของชุมชนและสังคม ทั้งในระดับพื้นที่ไปจนถึงระดับชาติในวันออกพรรษาต่อไป ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษามีพลังใจที่จะงดเหล้าให้ครบพรรษาให้สำเร็จอย่างแข็งขันต่อไป

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน "งดเหล้า เลิกบุหรี่" ด้วยการ “บวชใจ” ตั้งปณิธานงดเหล้า เลิกบุหรี่เพื่อถวายในหลวง มอบความสุขให้ครอบครัวในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพราะการบวชใจ คือ การลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่บวชใจสามารถเอาชนะจิตใจของตนเองได้สำเร็จ นอกจากนี้ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ คือ เครือข่ายอสม.และหมออนามัยทั่วประเทศ ที่จะต้องช่วยกัน ชักชวน เชิญชวนให้คนมาเลิกเหล้า เลิกบุหรี่โดยสนับสนุนวัดและภาคีต่างๆในพื้นที่ร่วมกันจัดงานชื่นชมและขอบคุณผู้ที่งดเหล้า เลิกบุหรี่ครบพรรษาสำเร็จในวันออกพรรษา โดยจะจัดที่วัด หรือ ศาสนสถานใกล้บ้านก็ได้

นายกษิดิศ ขันธรัตน์ รองประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย  กล่าวว่า ในโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปีในปี 2559 และเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในปี 2560 และ 91 พรรษา ในปี 2561 นั้น จะมีการชักชวน เชิญชวน ท้าชวนให้เลิกสูบบุหรี่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิต และให้ได้ 3 ล้านคน ในเวลา 3 ปี  ซึ่งในวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะงดเหล้าร่วมด้วย เพื่อเป็นการทำคุณงามความดี ถวายแด่องค์ในหลวงร่วมกัน

นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อสม.ที่มีอยู่กว่า 1 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ชุมชน หมู่บ้าน ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุด ก็จะชักชวน เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้า เลิกบุหรี่ในวันเข้าพรรษา และจะร่วมทำงานกับเครือข่ายในพื้นที่สนับสนุนวัดและภาคีจัดพิธีบวชใจให้คนงดเหล้า/เลิกบุหรี่ให้ได้มากที่สุด