ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.สนับสนุนนโยบาย ยธ.แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ปรับมุมมองผู้เสพ/ผู้ติดยาเป็นผู้ป่วย ให้ รพ.ทุกระดับกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม รูปแบบประชารัฐ ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว ครอบคลุม ครบวงจร ทุกหมู่บ้านชุมชน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559) ที่โรงแรมคอนราด กทม. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกล่าวปาฐกถาในการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำเสนอนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ว่า รู้สึกชื่นชมและเห็นด้วยกับนโยบายของ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งผู้ผลิตและผู้เสพให้ลดลง และปรับมุมมองผู้เสพยา/ผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมดำเนินการในด้านการลดผู้เสพติด เป็นผู้ป่วยเรื้อรังต้องพึ่งพายาเสพติด และเป็นโรคทางสังคม โรคสมองติดยาทำให้สมองเสื่อม ขาดยาไม่ได้ ซึ่งจะนำแนวทางของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ หรือ UNODC ที่ใช้กระบวนการให้เกิดความสมดุล คือครอบคลุม บูรณาการ และครบวงจร มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย

นอกจากนี้ แนวทางรักษาเพื่อลดจำนวนผู้ติดยา ผู้เสพยา ยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความเป็นเลิศกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญด้านการป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ (Prevention & Promotion) เป็นอันดับแรก ซึ่งปัญหายาเสพติด โรคติดสารเสพติด ทำให้สุขภาพของคนไทยไม่สมบูรณ์ เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอีกมากมาย  

โดยจะดำเนินการให้ครอบคลุมและครบวงจร ทั้งในโรงพยาบาลกว่า 800 แห่ง ไปจนถึง รพ.สต.รวมกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อีก 1 ล้านกว่าคน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงยุติธรรม มหาดไทย พัฒนาสังคมฯ และภาคประชาสังคม ในทุกหมู่บ้าน ชุมชน ในรูปแบบประชารัฐ ใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”

เข้าใจถึงบริบทและสาเหตุที่ทำให้เสพยาเสพติด รวมถึงครอบครัวของผู้เสพ เพื่อเข้าถึงใจของผู้เสพและครอบครัว ซึ่งจะทำให้ผู้เสพหรือผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลเพื่อเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง สังคมและครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นและเป็นสุข