ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ผลิตบุคลากรรองรับนโยบายคลินิกหมอครอบครัว พร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิรองรับรัฐธรรมนูญ 2559 ควบคู่กับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

วันนี้ (16 กันยายน 2559) ที่โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุม ขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิด้วยคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) โดยมี ผู้บริหารและนักวิชาการ ทุกระดับจากส่วนกลางและภูมิภาค 350 คน รับทราบนโยบายร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งการปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำงานที่ฐานล่างของระบบ ที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับประชาชนส่งผลโดยตรงต่อประชาชน ขณะนี้นำร่องนโยบายคลินิกหมอครอบครัวทุกเขตสุขภาพ ในพื้นที่เขตเมือง 16 จังหวัด ทีมหมอครอบครัว 48 ทีม ถือเป็นจุดนำที่จะร่วมกับทีมจากพื้นที่และเครือข่ายมีส่วนร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนเรื่องการจัดกลุ่มบริการปฐมภูมิทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท 

สำหรับปี 2560 มีเป้าหมายจะพัฒนาอีก 424 ทีม ทั้งในเขตชนบทหรือโรงพยาบาลชุมชนทุกจังหวัด ๆ ละ 1 ทีม  โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งดำเนินการเพิ่มเติมจากปี 2559 อีกโรงพยาบาลละ 3 ทีม  และปี 2569 พัฒนาทีมเป็น 6,500 ทีม ครอบคลุมทั่วประเทศดูแลประชาชนไทย 65 ล้านคน 

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ พัฒนารูปแบบโครงสร้างและการจัดบริการปฐมภูมิ พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและทีมสุขภาพ พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และการอภิบาลระบบ โดยดำเนินการควบคู่กับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข การปฏิรูปประเทศ และส่งมอบให้รัฐบาลชุดต่อไป เพื่อให้บรรลุผลเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ส่งผลให้ประเทศพัฒนาก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน

ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันนี้กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยผลิตบุคลากรรองรับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิตาม นโยบายคลินิกหมอครอบครัว โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ 

1.ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรมีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทการทำงานของพื้นที่ ได้แก่ หลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ที่ทำงานปฐมภูมิ หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการสอบอนุมัติสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน 

2.ร่วมกันพัฒนาสถาบันฝึกอบรมในกระทรวงสาธารณสุข 

3.ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาสถาบันฝึกอบรมของกระทรวงสาธารณสุขระยะยาว   

4.กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการให้ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนเป็นสถานที่ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพและตั้งคลินิกหมอครอบครัว 

5.ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งการผลิต การศึกษาต่อเนื่อง กำลังคนและการกระจายตัว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้สนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อน และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ