ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทย์ชวน สมาชิกสภาวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุข ประชาชนทั่วไป ลงชื่อเกิน 10,000 คน ทางเว็บไซต์ change ค้านข้อเสนอแก้กฎหมายวิชาชีพเวชกรรมให้คนนอกเข้าไปเป็นกรรมการแพทยสภา ชี้เป็นการแทรกแซงวิชาชีพ

นพ.กิตติศักดิ์ อธิษฐ์เดชาภูมิ ได้เริ่มรณรงค์ใน www.change.org (ดู ที่นี่) เรื่อง คัดค้าน คนนอกบริหารแพทยสภา 2560 ซึ่งเป็นการรณรงค์คัดค้านการรณรงค์ก่อนหน้านี้ของนางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ที่เรียกร้องให้ประชาชนร่วมลงนามปฏิรูปแพทยสภาใน 3 ประเด็น คือ 1.ให้มีคนนอกเข้าไปเป็นกรรมการแพทยสภา ในสัดส่วน 50% 2.ลดจำนวนคณะกรรมการลงเพื่อความคล่องตัว 3.กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ สำหรับการรณรงค์นี้ ปัจจุบันมีผู้ร่วมลงชื่อแล้ว 6,097 คน โดยจะมีการยื่นรายชื่อผู้สนับสนุนเพื่อนำเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ข้อความรณรงค์ทั้งหมดมีดังนี้

คัดค้านคนนอกบริหารแพทยสภา 2560

“อยากเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพ ทุกสาขาวิชาชีพ ประชาชนทั่วไป และบุคลากรสาธารณสุข ทุกฝ่ายช่วยกันลงชื่อเกิน 10,000 คน เพื่อยื่นคัดค้านกรณีการเสนอกฎหมายแต่งตั้งคนนอกมาบริหารแพทยสภา พ.ศ.2560

สวัสดีครับ ผมหมอกิตติศักดิ์ และทีมงาน

เป็นกลุ่มแพทย์ที่ปฎิบัติงานจริง ทำงานร่วมกับประชาชนและผู้ป่วยอยู่ทุกวันครับ

พวกเราได้ทราบถึงการที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งผลักดันการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม ให้มีการแต่งตั้งคนนอกซึ่งเป็นพวกตนเองเข้ามาบริหารแพทยสภา

ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม และเป็นการฉวยประโยชน์จากการนำคนนอกเข้ามาบริหารแพทยสภา องค์กรวิชาชีพ

องค์กรวิชาชีพ ในประเทศไทยนั้น มีหลายองค์กรครับ อาทิเช่น แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาวิชาชีพเภสัชกรรม สภาการพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย์ เนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ สภาการบัญชี สภาสถาปนิก สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรรมการตุลาการ และ อื่นๆ

ซึ่งโดยหลักการแล้ว กรรมการบริหารต้องเป็นคนในวิชาชีพนั้นๆ จึงจะเข้าใจ จารีต วัฒนธรรม มารยาท จรรยาบรรณของวิชาชีพ

และในทุกสภาวิชาชีพ มักมีการแต่งตั้งอนุกรรมการที่มีอาชีพอื่นๆ มาร่วมได้ รวมทั้งส่วนของภาคประชาชนอยู่แล้ว

การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนดังกล่าวนั้น จึงเป็นการแทรกแซงสภาวิชาชีพ โดยเริ่มต้นจากแพทยสภาซึ่งเป็นสภาที่ถูกบิดเบือนข้อมูลให้เข้าใจผิดได้ง่ายว่า เป็นต้นเหตุปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง ปัญหาการรักษาไม่มีคุณภาพ ต้นเหตุปัญหาสังคม ครีมเถื่อน ต่างๆ

ทั้งที่จริงๆ แล้ว แพทยสภาไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวเลย เป็นหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ต้องดำเนินการทั้งหมด ค่ารักษาแพง รัฐมนตรีสาธารณสุขก็ตั้งกรรมการแก้ไขแล้ว การจับครีมเถื่อน การรักษาเถื่อน ก็เป็นหน้าที่ของกองประกอบโรคศิลป์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ไม่เกี่ยวกับแพทยสภา

แพทยสภา โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มีวัตถุประสงค์และหน้าที่ดังนี้

มาตรา 7 แพทยสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
2. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในทางการแพทย์

3. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก

4. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข

5. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุข
6. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย

มาตรา 8 แพทยสภามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2. พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

3. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันต่าง ๆ

4. รับรองหลักสูตรต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันทางการแพทย์

5. รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทย์ที่ทำการฝึกอบรมใน (4)

6. ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นๆ ในวิชาเวชกรรม

จะเห็นชัดว่า แพทยสภาก็เปรียบเสมือนสถาบันโรงเรียนแพทย์ ที่ดูแลการผลิตแพทย์เฉพาะทาง ควบคุมแนวทาง วิชาการการรักษา การประกอบวิชาชีพ และดูแลจริยธรรมแพทย์ ตัดสินคดีจริยธรรมแพทย์เพียงเท่านั้น

การเสนอให้คนนอกมาเป็นกรรมการบริหารแพทยสภา จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พวกเขาอ้างแต่อย่างไร เป็นการตั้งใจบิดเบือนข้อมูลเพื่อเสนอพวกตนเองเป็นกรรมการบริหาร (พวกเขาเป็นอนุกรรมการได้อยู่แล้ว น่าสงสัยทำไมไม่มาเป็น และสร้างเรื่องแก้กฎหมายเช่นนี้)

ผมยังค้นคว้าข้อมูลพบว่า แพทยสภาเคยเชิญคนกลุ่มนี้มาประชุมร่วม เพื่อแสดงความคิดเห็น พิจารณาเรื่องราวต่างๆ คนกลุ่มนี้ก็ปฏิเสธ จึงชัดเจนว่า พวกเขาไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ต้องการปฏิรูปแพทยสภาจริงแต่ต้องการมาเกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีจริยธรรมแพทย์

การตัดสินจริยธรรมแพทย์โดยแพทยสภาจะเกี่ยวข้องกับการนำไปสู่การเอาเงินชดเชย หากสืบประวัติคนกลุ่มนี้จะพบว่า พวกเขามีประวัต สนับสนุน พ.ร.บ.กองทุนชดเชยผู้เสียหายทางการแพทย์ด้วย (พ.ร.บ.ใหม่ที่จะให้มีการกันเงินไว้เยียวยาผู้เสียหายทางการแพทย์)

หากคนพิจารณาคดีความแพทย์เป็นพวกเขาเอง เขาก็ชี้มูลความผิดจริยธรรมให้ผิดได้สะดวกขึ้นเวลาส่งฟ้องศาล และสามารถเรียกร้องเงินชดเชยจากกฎหมาย พ.ร.บ.กองทุนชดเชยผู้เสียหาย (ที่เขาร้องให้จัดตั้งมาก่อนหน้านี้ แอบทำเหมือนกับที่ทำในครั้งนี้ และเรื่องรอพิจารณาอยู่ในสภานิติบัญญัติ)

กลุ่มกระผมจึงมีความกังวลกับกฎหมายที่เขาเสนอไปยังประธาน สนช. (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ว่า หากมีการแก้กฎหมายให้คนนอกเป็นแพทยสภาจริง

1. สถานะแพทย์กับคนไข้จะเปลี่ยนไป จากอดีต แพทย์กับผู้ป่วยเอื้ออาทรต่อกัน เป็นระแวงกันว่า จะถูกกรรมการแพทยสภาคนนอกชี้มูลให้ผิดตามใจหรือไม่?

2. ค่ารักษาพยาบาลทุกภาคส่วนจะสูงขึ้น เนื่องจากแพทย์ต้องปกป้องตัวเองจากกรรมการคนนอก ด้วยการส่งตรวจเพิ่มเติมมากมาย ประชาชนที่ทุกข์ร้อนก็จะรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และรอคิวนานขึ้น

รวมทั้ง แพทย์อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันตัวเองเพิ่มขึ้น เช่นการทำประกันวิชาชีพป้องกันการฟ้องร้อง ยิ่งขยายให้ปัญหาความสัมพันธ์แพทย์ผู้ป่วยแย่ลง

3.โอกาสที่พวกเขาจะแทรกแซง ตัดสินให้แพทย์ผิดจริยธรรมจะมีเพิ่มมากขึ้น และเขามีโอกาสหาประโยชน์เพิ่มเติมจากการร้องเรียนแพทย์ได้ ดังที่ประวัติทำมาตลอดชีวิต

แพทยสภาเป็นด่านหน้าเท่านั้น หากล้มแพทยสภาได้ คนกลุ่มนี้ย่อมคืบคลานเข้าไปได้ในทุกสภาวิชาชีพ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกตนเอง โดยอ้างคำว่า "เพื่อประชาชน" เตรียมแทรกแซงสร้างความปั่นป่วนให้เกิดกับสภาวิชาชีพอื่นๆ เพื่อที่จะได้เข้าไปเอาประโยชน์ได้ง่าย

ดังนั้น โดยหลักการแล้ว

"ผู้บริหารสภาวิชาชีพใด ต้องมาจากผู้ประกอบวิชาชีพนั้นๆ ทั้งสภา ทันตแพทย์ เภสัชกร ทนายความ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก บัญชี เทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย คนนอกที่ขาดความรู้ความเข้าใจมาบริหาร จะตัดสินใจเรื่องต่างๆผิดเพี้ยนได้" 

แต่ก็ต้องเปิดโอกาสให้คนนอกวิชาชีพมาเป็นอนุกรรมการ ดังที่เป็นอยู่เดิมนั้นถูกต้องแล้ว

จึงอยากเชิญชวนอีกครั้งครับ สมาชิกสภาวิชาชีพ ทุกสาขาวิชาชีพ ประชาชนทั่วไป และบุคลากรสาธารณสุข ทุกฝ่าย ลงชื่อเกิน หมื่นคน ต่อต้านการชุบมือเปิบของ NGOs ของกลุ่มคนที่ไม่มีงานสุจริตทำ แต่คิดจะหาผลประโยชน์ให้ตนเองด้วยการแก้ไขกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการร่วมกันลงชื่อ”

ร่วมลงชื่อได้ ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ล่ารายชื่อปฏิรูป ‘แพทยสภา’ ดันแก้ กม. ‘เพิ่มคนนอก-กก.เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระ’

อดีตอธิการ มข.หนุนปฏิรูปแพทยสภาเป็นที่พึ่งประชาชน ไม่ใช่แค่สหภาพแรงงานหมอ

แพทยสภาไม่จำกัดวาระ กก. เพื่อทำงานต่อเนื่อง ทั้งไม่มีอำนาจล้นแบบ ปธน.

‘หมอธีระ’ ค้านข้อเสนอคนนอกนั่งกรรมการแพทยสภา ชี้เป็นข้อเสนอสุดโต่ง

แนะควรจำกัดวาระดำรงตำแหน่ง กก.แพทยสภา แก้ปัญหาผูกขาด

ยืนยันแพทยสภาเกือบทั่วทั้งโลกไม่มีคนนอกเป็นกรรมการ