ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตบุคลากร ขับเคลื่อนนโยบาย “คลินิกหมอครอบครัว” ชี้ต้องเร่งรัดให้สำเร็จ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำการจัดบริการให้ประชาชน โดยกระจายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลประชาชนถึงระดับตำบล มั่นใจว่าอีก 10 ปี คนไทยจะมีทีมหมอครอบครัวจำนวน 6,500 ทีม ดูแลอย่างทั่วถึง

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2559) ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยได้เชิญ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ การพัฒนานโยบายคลินิกหมอครอบครัว มีการถ่ายทอดไปยังหน่วยงานภูมิภาคทั่วประเทศ มีข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมุมมองของกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้ร่วมผลิตบุคลากรกับกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา กล่าวว่า นโยบายคลินิกหมอครอบครัว ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประชาชนได้ประโยชน์ ซึ่งการทำงานให้สำเร็จนั้น เป้าหมาย และกระบวนการดำเนินงานต้องชัดเจน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบ นอกจากนี้ ขอให้คำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้  

1.ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และตระหนักว่านโยบายนี้ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

2.บรรจุนโยบายนี้ในแผนการเรียนการสอน สร้างมุมมองที่ดีในการทำงานให้แพทย์รุ่นใหม่ๆ โดยความร่วมมือกับราชวิทยาลัยฯ ที่ผลิตบุคลากร

3.ในการทำงานที่มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย อาจประกาศใช้มาตรา 44 ออกระเบียบ กฏหมาย ให้การทำงานเดินหน้าไปได้ เช่นที่กระทรวงศึกษาได้ดำเนินการ  

4.ใช้บุคลากรที่มีอยู่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายให้สำเร็จ เช่น ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มีส่วนร่วมในการเป็นทีมหมอครอบครัว

ด้าน นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ในวันนี้ถือเป็นบรรยากาศที่ดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ที่อยู่ระหว่างการปฏิรูประบบการทำงานในกระทรวงเช่นกัน ข้อเสนอแนะในการทำงานจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร/ ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายนี้ จะได้นำไปเป็นข้อคิดและปรับใช้ในการทำงาน

ทั้งนี้ นโยบายคลินิกหมอครอบครัว เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในระบบการสาธารณสุขไทย แม้จะเป็นเรื่องที่ยาก แต่ก็ต้องเร่งรัดให้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการจัดบริการให้ประชาชน โดยกระจายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวไปดูแลประชาชนถึงระดับตำบลในลักษณะเครือข่ายบริการ ประชาชนได้รับการดูแลแบบองค์รวมในทุกมิติด้วยทีมหมอครอบครัวในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนดำเนินการครอบคลุมทั้งการผลิตบุคลากร โครงสร้าง และระบบการทำงาน มั่นใจว่า 10 ปี คนไทยจะมีทีมหมอครอบครัวจำนวน 6,500 ทีม ดูแลอย่างทั่วถึง