สธ.พัฒนา รพ.อุทัยธานี เป็นศูนย์เชี่ยวชาญดูแลผู้สูงอายุ

Tue, 2016-11-08 18:52 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา รพ.อุทัยธานี สร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น เตรียมพัฒนาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยจังหวัดอุทัยธานีก้าวสู่สังคมมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 21

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 20ปี ด้านสาธารณสุข พร้อมติดตามโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 9 ชั้น    

โดยอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับงบประมาณก่อสร้าง จำนวน 479,379,800 บาท ชั้นที่ 1 เป็นห้องฉุกเฉิน ห้องทำบัตร ห้องจ่ายยา เอกซเรย์ การเงิน ชั้น 2 ถึงชั้น 6 เป็นห้องตรวจโรคแผนกต่างๆ ห้องทันตกรรม ห้องตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 7-8 เป็นสำนักงาน ฝ่ายบริหาร เวชสถิติ ศูนย์คอมพิวเตอร์ การเงินบัญชี ชั้น 9 เป็นห้องทรงงานและห้องแสดงนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2560 เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้มีความทันสมัย รองรับประชาชนในระดับจังหวัด และพัฒนาศักยภาพการบริการให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญดูแลโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง รวมทั้งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากจังหวัดอุทัยธานีก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะนี้สัดส่วนผู้สูงอายุมีมากถึงร้อยละ 21.23 ต้องจัดระบบบริการรองรับให้เป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดี

ทั้งนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 365 เตียง ดูประชาชน 330,906 คน โดยในระยะ 10 ปี ได้จัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาล ให้สามารถรองรับประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น อาคารที่จอดรถ 7 ชั้น และอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น เริ่มก่อสร้างในปี 2564