ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกันสังคมมีมติให้คนพิการใช้สิทธิเข้ารักษาได้ที่ รพ.รัฐทุกแห่ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมปรับใช้บัญชีอุปกรณ์และอวัยะเทียมเดียวกับ สปสช. 95 รายการ

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 58/2559 สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 ให้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีสิทธิรับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่15 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งคนพิการที่ไปใช้สิทธิรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล พบปัญหาความไม่สะดวกในการเข้ารับการรักษา สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกันประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

ที่ประชุมมีข้อสรุป โดยเพิ่มสิทธิคนพิการสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่ง และในเรื่องของ อวัยวะเทียมและกายอุปกรณ์ สำนักงานประกันสังคมได้ใช้บัญชีเดียวกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยปรับเพิ่มเป็น 95 รายการ ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยคนพิการไม่ต้องสำรองจ่าย และสำหรับปัญหาการเบิกค่ารักษาพยาบาลของคนพิการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 คนพิการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ