ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่เอกสาร แนวทางจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) และ FTE ที่ปรับ PCC แล้ว สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ 33 แห่ง และโรงพยาบาลทั่วไป 83 แห่ง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อมูลการจัดกรอบอัตรากำลังโครงสร้างตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป ซึ่งสืบเนื่องจากการที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้จัดประชุมการจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของ รพศ./รพท. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

โดยการดำเนินการหลังจากส่งผลการจัดกรอบอัตรากำลังพร้อมเอกสารประกอบการชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา (โรงพยาบาลศูนย์ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559, โรงพยาบาลทั่วไป ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้ที่  v1.moph@hotmail.com) แล้ว คณะทำงานรับเรื่องอุทธรณ์กรอบอัตราลงโครงสร้าง จะพิจารณาข้ออุทธรณ์ รพศ./รพท.ในเบื้องต้นและ ทำข้อเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาตัดสิน กลุ่มบริหารงานบุคคล จะนำเสนอ โครงสร้างพร้อมกรอบอัตรากำลัง ต่อ อ.ก.พ.สธ.พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ.สธ.เห็นชอบกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้าง จึงจะสามารถจัดคนลงตามประเภทการจ้างของแต่ละสายงานลงกลุ่มงานตามโครงสร้างได้