สธ.พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จบปริญญาเอก เป็นแกนนำองค์ความรู้สุขภาพ รับ Thailand 4.0

Wed, 2016-12-21 14:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จบปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแกนนำการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ด้วยการมีค่านิยม MOPH ที่เข้มแข็ง นำพาประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ที่ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ในปี 2573

วันนี้ (19 ธันวาคม 2559) ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จากทุกหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 800 คน 

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กำลังคนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในระบบสุขภาพ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงานด้านสุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู้สร้างและผู้นำเทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ อีกทั้งเป็นผู้บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นในหมู่ประชาชน โดย เฉพาะกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขคาดหวังให้เป็นกลุ่มแกนนำของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข ให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการมีค่านิยม MOPH ที่เข้มแข็งตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในปี 2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้การพัฒนาคน (People Excellence) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขสู่เป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ธำรงรักษาไว้ในระบบ ให้มีทั้งศักยภาพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความสุขในการทำงานและเพียงพอต่อการจัดบริการสุขภาพเพื่อประชาชน 

การจัดประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงได้มีโอกาสรับฟังมุมมอง ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขที่มีต่อกำลังคนด้านสุขภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ใช้สมรรถนะเชิงวิชาการที่ได้รับการพัฒนาจากสถาบันการศึกษาสู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ เป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม