ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข มอบสุขภาพดีให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยทุกคน เชิญชวนทุกคนพาคนที่รัก เข้ารับบริการตรวจสุขภาพฟรี ที่โรงพยาบาลในสังกัดใกล้บ้านทั่วไทยระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2560 “กระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560” พร้อมมอบนโยบายการตรวจสุขภาพฟรีเป็นของขวัญปีใหม่ ผ่านระบบวีดีโอทางไกลกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกระดับในสังกัดทั่วประเทศ

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทย เป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน พิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึงร้อยละ 73 ของประชาชนไทยที่เสียชีวิตทั้งหมด โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองในปี 2559 มีอัตราตายสูงสุด 27,069 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 3 คน และโรคหลอดเลือดหัวใจ พบอัตราตาย 18,922 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากไม่สามารถป้องกันหรือลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ จะส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพดังกล่าวจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ และให้ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้ตื่นตัวและรับทราบปัญหาสุขภาพของตนเอง เพราะการป้องกันและดูแลสุขภาพด้วยตัวเองของประชาชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ตั้งแต่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เลือกรับประทานอาหารหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ออกกำลังกาย และมีองค์ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้นที่ถูกต้อง อาทิ การเลือกใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการป้องกันและดูแลสุขภาพเบื้องต้น ที่เข้าถึงได้ง่าย ลดค่าใช้จ่าย ช่วยลดผลข้างเคียงและการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล ยังส่งเสริมและคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและพืชสมุนไพรไทยอีกด้วย นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารและสินค้าบริโภค ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อให้ประชาชนมั่นใจและได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ต่อสุขภาพ

ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการกระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.คัดกรองโรคสำคัญคือเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน อันนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองซึ่งเป็นสาเหตุการตายและพิการที่สำคัญในประเทศไทย รวมทั้งให้ได้รับแนวทางและคำแนะนำในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง  

2.ให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยตัวเองแก่ประชาชนทั่วไป 

3.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นที่ถูกต้องในเรื่องสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงมีความเชื่อมั่น ในการใช้ในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น และ4.เพื่อตรวจสอบอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ให้ประชาชนมีความมั่นใจและมีความปลอดภัยในการบริโภค 

ในวันที่ 1-15 มกราคม 2560 โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะเปิดให้บริการประชาชนเพิ่มเติมจากการจัดบริการปกติ ใน 3 กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ 

1.ตรวจคัดกรองสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อ อาทิ บริการตรวจวัดความดันโลหิต เจาะหาระดับน้ำตาลในเลือดทางปลายนิ้ว(DTX) ตรวจและคำนวณดัชนีมวลกาย(BMI) โดยจะแจ้งผลตรวจพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพด้วย 

2.ให้ความรู้ด้านสมุนไพรโดยจัดแสดงมุมตัวอย่างสมุนไพรไทยพร้อมสรรพคุณ ณ จุดบริการ เช่น ประดับต้นสมุนไพรแทนต้นคริสต์มาส หรือใช้วิธีจัดแสดงตามแนวทางศาสนาหรือวิถีชุมชนของตน พร้อมทั้งแจกตัวอย่างยาสมุนไพรไทย อาทิ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร มะขามป้อม เป็นต้น 

3.ออกตรวจคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภคในท้องตลาดและร้านค้าทั่วไป ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคน พาคนที่ท่านรัก เข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ฟรี เพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดปี 2560 เป็นของขวัญจากใจชาวสาธารณสุขทุกคน