ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.จัดโครงการปี 60 หนุน อปท.ต่อเนื่อง รุกงานดูแลสุขภาพเด็กนักเรียน พร้อมจับมือกรมอนามัย โรงเรียน ครูผู้สอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างกลไกและเครือข่ายการบริหารสุขภาพเด็กในจังหวัด มุ่งคัดกรองสุขภาพทั้งสายตา ทันตสุขภาพ โภชนาการ และภาวะโลหิตจาง ช่วยแก้อุปสรรคด้านสุขภาพต่อการพัฒนาการในเด็กนักเรียน เริ่มนำร่อง 4 เทศบาล เชียงราย สระบุรี อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี  

นพ.จักรกริช โง้วศิริ

นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า เด็กถือเป็นกลุ่มประชากรสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้านสุขภาพ ซึ่งในกลุ่มเด็กนักเรียนปัจจัยสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาคือการมีสุขภาพที่ดี การให้บริการอนามัยโรงเรียนจึงเป็นส่วนสำคัญของการดูแลสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ภาครัฐจัดให้ แต่จากผลการวิจัยเพื่อประเมินบริการอนามัยโรงเรียนปี 2558 โดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) พบว่า นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจำนวนมากที่มีปัญหาด้านโภชนาการ สายตาและการมองเห็น รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง เนื่องจากยังไม่มีระบบการคัดกรองและดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่เพียงเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดและมีบทบาทสำคัญในการดูแลประชาชนในพื้นที่ ยังเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านทรัพยากร จึงเป็นกลไกสำคัญในการจัดการขับเคลื่อนเพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนในพื้นที่เข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านบุคลากรและค่าใช้จ่าย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือกับกรมอนามัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ HITAP สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องบริหารจัดการเพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียน ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา สปสช.จึงได้เริ่ม “โครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนโดยความร่วมมือของท้องถิ่น” ขึ้น โดยมีหน่วยบริการ กระทรวงสาธารณสุขเป็นฝ่ายสนับสนุนการบริการและวิชาการ  ปีงบประมาณ 2560 สปสช.สนับสนุนงบประมาณให้มีการดำเนินงานต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากลไกและเครือข่ายการบริหารจัดการอนามัยโรงเรียนภายในจังหวัดให้เข้มแข็ง และให้ครูประจำชั้น ป.1 ป.3 และ ป.5 ในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย มีความรู้ความสามารถในการจัดการ ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนเบื้องต้น และประสานหน่วยบริการรุกจัดบริการอนามัยโรงเรียน

นพ.จักรกริช กล่าวว่า เบื้องต้นคณะทำงานได้ประสาน อปท.พื้นที่นำร่องทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วยเทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการบริการอนามัยโรงเรียนในสังกัด โดยดำเนินการใน 4 เรื่องสำคัญก่อน คือ การคัดกรองสายตา ทันตสุขภาพ ภาวะโภชนาการ และภาวะโลหิตจาง จากนั้นจึงจะขยายสู่การแก้ไขความบกพร่องในการเรียนรู้ต่อไป พร้อมกันนี้จะร่วมมือกับกรมอนามัย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และHITAP พัฒนาและจัดทำคู่มือการบริหารจัดการอนามัยโรงเรียนและคู่มือครูที่เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขยายผลต่อเนื่องไปยัง โรงเรียนสังกัด อปท.และสังกัดอื่น ๆ ทั่วประเทศตามความเหมาะสม

“งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2560-2564 กลุ่มเด็กนักเรียนนับเป็นเป้าหมายสำคัญ ซึ่งการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนได้อย่างทั่วถึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้ง อปท. โรงเรียน ครูผู้สอน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน นอกจากมุ่งเน้นการป้องกันแล้ว ยังช่วยให้เด็กไทยเข้าถึงการรักษาตั้งแต่แรกเริ่มหากพบปัญหาสุขภาพ เป็นการแก้ไขอุปสรรคต่อการพัฒนาการ ส่งผลให้เด็กไทยที่เป็นรากฐานประเทศในอนาคตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพเพื่อนำประเทศไทยสู่การพัฒนาต่อไป”  ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช.กล่าว.