ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด สปสช.ต่อยอดโครงการตรวจคัดกรองปัญหาสายตาผิดปกติของเด็กนักเรียน หลังปี 2559 คัดกรองพบเด็กนักเรียนสายตาผิดปกติ ซ้ำมีภาวะสายตาขี้เกียจ จับมือสถาบันสุขภาพเด็ก นำร่องจัดหาแว่นสายตาคุณภาพมาตรฐานให้เด็กนักเรียนผ่านหน่วยบริการ ปี 2560 เตรียมดึง อปท.-เอกชน มีส่วนร่วมจัดหาแว่นตากระจายให้เด็กอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  

นพ.จักรกริช โง้วศิริ

นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาสายตานักเรียนผิดปกติเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันขับเคลื่อน ดำเนินการร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (ไฮแทป) เพื่อคัดกรองสายตาผิดปกติในนักเรียนทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อนุมัติให้การตรวจคัดกรองและแก้ปัญหาสายตาในเด็กอยู่ในสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เด็กจะต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพ เริ่มต้นในปีงบประมาณ 2559   

ทั้งนี้ สปสช.ได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการร่วมกรมอนามัยในการพัฒนาศักยภาพและกลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ อาทิ การอบรมครูเพื่อทำการคัดกรองสายตาในเด็กนักเรียน สำหรับการตรวจยืนยันภาวะสายตาผิดปกตินั้น กรมการแพทย์และ service plan จักษุ โดยทีมจักษุแพทย์ในพื้นที่จะวางแผนบริการ ตรวจยืนยัน และวัดสายตาเพื่อส่งประกอบแว่น ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน และหากพบเด็กที่มีภาวะสายตาขี้เกียจก็จะได้รับการรักษาตามระบบบริการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้ค่าบริการรักษา บอร์ด สปสช.ได้มีการจัดสรรงบประมาณโดยรวมอยู่ในงบเหมาจ่ายให้กับหน่วยบริการแล้ว

นพ.จักรกริช กล่าวว่า ในส่วนของการจัดหาแว่นตาให้กับเด็กนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ ในระยะเริ่มแรก สปสช.ได้สนับสนุนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อดำเนินการจัดหาแว่นตาที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เด็กนักเรียนในรวมระดับประเทศไปก่อน พร้อมเป็นศูนย์กลางเบิกจ่ายแว่นตาให้เด็กนักเรียนโดยผ่านหน่วยบริการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเบิกจ่ายแว่นตาไปแล้ว และในระยะต่อไปเพื่อให้เกิดการกระจายแว่นตาอย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น จะดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมเพื่อจัดหาแว่นตาให้เด็กนักเรียนต่อไป   

“ในปีงบประมาณ 2560 นี้ กระทรวงสาธารณสุข สปสช.และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังคงร่วมเดินหน้าโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของ บอร์ด สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในการจัดแว่นตาให้กับเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น จากจำนวน 20,000 อัน ในปี 2559 เป็นจำนวน 25,000 อัน ในปี 2560 ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติได้รับการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น ภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนนับเป็นปัญหาสำคัญ เพราะจะส่งผลกระทบทั้งด้านการเรียนและพัฒนาการของเด็กในอนาคต จึงต้องเร่งดำเนินการ” ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าว

นพ.จักรกริช กล่าวต่อว่า การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติให้กับเด็กนักเรียน เป็นผลจากการศึกษาโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ที่ได้สำรวจสายตาเด็กไทยอายุ 3-12 ปี ในปี 2554-2555 พบเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติร้อยละ 6.6 และจำเป็นต้องใส่แว่นสายตาร้อยละ 4.1 ในจำนวนนี้มีเด็กใส่แว่นแล้วก่อนหน้าการคัดกรองเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น แต่ปรากฎว่าแว่นเดิมที่เด็กใส่มีความถูกต้องตามค่าสายตาเด็กเพียงแค่ร้อยละ 0.25 ทั้งนี้คาดว่าน่าจะมีเด็กที่มีสายตาผิดปกติ 5.7 แสนคน โดย 3.5 แสนคนจำเป็นต้องใส่แว่น มีเด็กที่ตัดแว่นแล้ว 8 หมื่นคน แต่ใส่แว่นถูกต้องกับค่าสายตาประมาณ 2 หมื่นคน ดังนั้นยังคงมีเด็กมากกว่า 3 แสนคนที่จำเป็นต้องใส่แว่น