ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติ ก.พ.เห็นชอบเพื่อให้ ขรก.ที่เป็นนักศึกษาคู่สัญญาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2559 รวม 1,922 ตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรื่อนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือที่ สธ 0201.032/ว665 แจ้งเวียนให้จังหวัดต่างๆ ทราบมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มติเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรื่อนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สืบเนื่องมาจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ขอให้ ก.พ.พิจารณาให้ความเห็นชอบตำแหน่งที่ อกพ.กระทรวงสาธารณสุขได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ให้กำหนดเพื่อบรรจุนักศึกษาคู่สัญญาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2559 รวม 1,922 ตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรื่อนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้ กพ.ได้มีมติเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรื่อนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขมีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่งดังกล่าว (รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/34 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือแจ้งเวียนมติ ก.พ.ดังกล่าวให้จังหวัดต่างๆ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามกฎ ก.พ.ฯ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สธ 0201.032/ว 665 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560

Download เอกสารได้ ที่นี่