11 ผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560

Sat, 2017-03-25 13:28 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย 11 ผลงานวิชาการเด่นที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติอิมแพ็คเมืองทองธานี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 ในแนวคิด “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์”

นพ.สุขุม กล่าวว่า การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแผร่ความรู้ในวงกว้างและมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 1,110 คน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดให้มีการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้วิจัยที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณภาพ และมีผลกระทบต่อวงการด้านสาธารณสุข แบ่งการตัดสินรางวัลออกเป็น 4 สาขา คือ 

1.สาขาการพัฒนาด้านโรค มีผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย 9 เรื่อง แบบโปสเตอร์ 37 เรื่อง ผลการตัดสินดังนี้ 

1.1 นายภาณุพันธ์ ปัญญาใจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัล

ชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง การพัฒนาระบบทดสอบเบื้องต้นในเซลล์มะเร็ง สำหรับค้นหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์ 

1.2 ดร.สารดี วาฤทธิ์ ห้องปฏิบัติการวิจัยวัณโรค หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การพัฒนาวิธีการคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรค โดยวิธีทางอิมมูโนวิทยา 

1.3 นาวสาวสุนัยนา สท้านไตรภพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การประเมินการตอบสนองของยุงลายบ้านในเชิงพฤติกรรมการหลีกหนีต่อสารเคมี deltamethrin และ cypermethrin ในห้องปฏิบัติการ

2.สาขาการพัฒนาด้านคุ้มครองผู้บริโภค มีผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย 11 เรื่อง แบบโปสเตอร์ 61 เรื่อง 

ผลการตัดสินดังนี้

2.1 นางสุดชฎา ศรประสิทธิ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน

แบบบรรยาย เรื่อง การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคปลาและกุ้งบริเวณทะเลสาบสงขลา

2.2 นางสาวศศิธร หอมดำรงค์วงศ์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาปริมาณสารเมลามีนที่แพร่ออกมาจากภาชนะพลาสติกประเภทเทอร์โมเซ็ต ที่ใช้บรรจุอาหาร 

2.3 นาวสาวนนทรัตน์ พรทรัพย์มณี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง คุณภาพกะปิ

2.4 นาวสาวยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง สถานการณ์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสในช่วงปีพ.ศ. 2555-2559 

3.สาขาการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ และนวัตกรรม มีผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย 6 เรื่อง 

แบบโปสเตอร์ 41 เรื่อง ผลการตัดสินดังนี้

3.1 นายเสกรชตกร บัวเบา สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอ

ผลงานแบบบรรยาย เรื่อง คุณภาพทางเคมีฟิสิกส์ของผลกล้วยน้ำว้าดิบ

3.2 นายสิทธิพร ปานเม่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัล

ชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง ศักยภาพของยีน DNA-directed RNA polymerase II subunit (RPB1) ในการเป็น molecular marker สำหรับการตรวจสอบเห็ดพิษ Amanita  

3.3 นางสาวชลลดา ยอดทัพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง DMSc Hb Typing control วัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน

4.สาขา Medical Science Symposium มีผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย 11 เรื่อง ผลการตัดสินดังนี้

4.1 ดร.นิศานาถ เจริญลาภ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง โปรตีนขับยา MfsA สามารถเป็นโปรตีนเป้าหมาย สำหรับการพัฒนายารักษาโรคติดเชื้อจาก Stenotrophomonas maltophilia ที่ดื้อต่อยากลุ่ม fluoroquinolone