ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะมอบโล่เกียรติยศให้ "หมอประทีป” ในฐานะบุคคลผู้มีคุณูปการกับงานปลูกถ่ายอวัยวะของไทย เผยงานปลูกถ่ายอวัยวะยังมีความ ท้าทายทั้งด้านวิชาการและการรณรงค์ให้มีผู้บริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟว์วิงส์ ศรีนครินทร์ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการประจำปีเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมศักยภาพให้กับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุข

พลโท นพ.ถนอม สุภาพร นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมามีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในประเทศไทย จำนวน 636 ราย เป็นผู้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคมีชีวิต 213 รายและผู้บริจาคสมองตาย 423 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต (ปี 2549) มีผู้ได้รับการปลูกถ่ายไตเพียง 300 ราย ปัจจุบันหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ฯลฯ ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการรักษาภาวะไตวายเรื้อรังด้วยวิธีปลูกถ่ายไต ทำให้มีการสนับสนุนและมีผู้บริจาคอวัยวะมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีจำนวนผู้รับการปลูกถ่ายไตเพิ่มขึ้น แต่ยังมีผู้รับการบริจาคไตที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย อีกกว่า 6,000 รายและมีผู้ป่วยไตวายที่รับการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องอีกกว่า 90,000 ราย นับเป็นงานที่ท้าทายในการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ ตั้งแต่การป้องกันภาวะไตเรือ้รัง การบำบัดทดแทนไต การปลูกถ่ายไต ตลอดจนการรณรงค์การบริจาคอวัยวะ

ในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดพิธีแสดงความขอบคุณและมอบโล่ห์เกียรติยศ แด่ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีดรองเลขาธิการ สปสช., นพ.ชัยธัช รักษราชการ ศัลยแพทย์ทรวงอก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี และ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับวงการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยด้วย รวมถึงการปลูกถ่ายอวัยวะอื่นๆ ได้แก่ การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ปอด การปลูกถ่ายตับและตับอ่อน

นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ กล่าวว่า สำหรับโล่รางวัลเกียรติยศจากสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยในฐานะเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยผลักดันให้คนไทยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังกว่าร้อยละ 80 ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์และพยาบาลในการอุทิศตัวเพื่อส่วนรวม ที่สำคัญคือ นพ.ประทีปเป็นกลไกลสำคัญสานต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพจาก นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตเลขาธิการ สปสช.คนแรกที่ทำให้คนไทยไม่ว่าจะมีฐานะเช่นไร ได้เข้าถึงการปลูกถ่ายอวัยวะ

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีตรองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ที่มอบโล่ห์เกียรติยศฯ ในครั้งนี้ ซึ่งจากความสำเร็จของการปลูกถ่ายอวัยวะไม่ว่าจะเป็นไตหัวใจ ตับ และอวัยวะอื่นๆ เกิดจากการความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและทีมงานแพทย์พยาบาลในการหาอวัยวะเพื่อทำการปลูกถ่าย ล่าสุดมีผู้ได้รับการปลูกถ่ายไตในปี 2559 มากถึง 650 ราย เป้าหมายในอนาคตคือการขยายจำนวนผู้ได้รับการปลูกถ่ายไตให้ได้ถึง 1,000 รายในปี 2562

นพ.ประทีป กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันความร่วมมือที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะให้กระจายสู่ภูมิภาคโดยให้ความสำคัญกับผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ควบคู่ไปกับผู้บริจาคที่สมองตาย ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้สังคมรับรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะสนับสนุนให้มีการให้สิทธิและดูแลสุขภาพของผู้บริจาคไตอย่างสม่ำเสมอ