ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘พล.อ.ประยุทธ์’ เห็นชอบ 5 ข้อเสนอ สธ.ปฏิรูประบบสาธารณสุขให้เกิดผลใน 1 ปี 4 เดือน ตั้ง 1.คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 2.สร้างคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 3.ให้ สปสช. สปส. บัญชีกลาง ปรับวิธีจ่ายเงินหนุนคลินิหมอครอบครัว 4.สร้างแรงจูงใจแพทย์ 3 สาขา ให้เงินเพิ่ม 5.บูรณาการพัฒนายุทธศาสตร์เขตสุขภาพพิเศษ

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (มินิคาบิเนต) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ว่า สำหรับผลงาน 3 ปี 30 งานเด่นของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ คลินิกหมอครอบครัว, การบริการจัดการผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิ์ทุกที่ (UCEP), Smart citizen ที่ได้ลงนามความร่วมมือ 4 กระทรวง เพื่อสร้างเด็กไทยให้เติบใหญ่มีคุณภาพ ด้วย 4 Hคือ Heart Head Hand Health และดูแลผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม ด้วย 3S คือ Social Security Strong, การดูแลผู้ป่วยไตเสื่อม 8 ล้านคน สามารถชะลอไตเสื่อม เปลี่ยนไต 600 รายต่อปี ประหยัดงบประมาณได้กว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี, การพัฒนางานสมุนไพร สนับสนุนการสร้างรายได้ โดยสร้างเมืองสมุนไพรต้นแบบ (Herbal city) จำนวน 13 แห่ง โรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่าน GMP 46 แห่ง ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรให้เป็น First Line Drug เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

การลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้รวดเร็วมากขึ้น, ยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก โดยเป็นประเทศแรกของเอเชียและประเทศที่สองของโลก, เป็นผู้นำกลุ่มประเทศ G77 เสนอวาระการดื้อยาต้านจุลชีพ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยา ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์โลก “Global Action Plan on AMR” และส่งเสริมการใช้ยาอย่างมีเหตุผล (Rational Drug Use Hospital: RDU) ในโรงพยาบาล 772 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับในระยะ 1 ปี 4 เดือนที่เหลือ กระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ด้วยยุทธศาสตร์ 3 เครื่องยนต์ ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง (Inclusive Growth Engine) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความมั่งคั่ง (Productive Growth Engine) และสร้างสมดุลในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน (Green Growth Engine) โดย นายกรัฐมนตรีและที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบ 5 ข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลใน 1 ปี 4 เดือน ประกอบด้วย

1.การออกระเบียบสำนักนายกฯ ในการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (District Health Board: DHB) เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ

2.จัดสร้างคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง และงบประมาณสนับสนุน 150 บาท/ประชากร เพื่อขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าถึงบริการคลินิกหมอครอบครัว

3.ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม ปรับวิธีการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัว one day surgery/Minimal invasive surgery

4.สร้างแรงจูงใจแพทย์ 3 สาขา (เวชศาสตร์ครอบครัว, ระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) โดยออกระเบียบเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พตส.) ฉบับใหม่ และความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ

และ 5.บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์เขตสุขภาพพิเศษ