ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานประกันสังคมแจงผลการบริหารกองทุนประกันสังคม 4 เดือนแรก ปี 2560 (มกราคม - เมษายน 2560) ได้รับผลตอบแทนแล้ว 17,205 ล้านบาท เผย สิ้นเดือนเมษา 60 ประกันสังคมมีเงินลงทุนสะสมแล้ว 1.61 ล้านล้านบาท

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ใน 4 เดือนแรก (มกราคม - เมษายน 2560) ซึ่งผลการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรู้แล้วทั้งสิ้น จำนวน 17,205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรู้แล้ว 16,525 ล้านบาท ผลตอบแทนที่รับรู้แล้วใน 4 เดือนแรกปี 2560 แบ่งออกเป็น

ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและกำไรจากการขายตราสารหนี้และค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ 13,493 ล้านบาท

และเงินปันผลและกำไรจากตราสารทุน และหน่วยลงทุน 3,712 ล้านบาท

โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 1.61 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้เอกชน จำนวนประมาณ 1.30 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 81 และลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้อื่น หน่วยลงทุน และหุ้นสามัญ จำนวน 0.31 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 19

ทั้งนี้ ในปี 2559 ผลตอบแทนจากการลงทุน 4 เดือนแรก เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 (มกราคม – เมษายน 2560) ผลตอบแทนจากการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2559 ถึง 680 ล้านบาท

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า การลงทุนของสำนักงานประกันสังคมเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้นำดอกผลสะสม ไปใช้ในการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตน โดยไม่ได้จัดเก็บเงินสมทบเพิ่มแต่อย่างใด