สธ.อบรมแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ให้แพทย์จาก ‘จีน ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม’

Thu, 2017-07-13 13:50 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข เปิดอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แก่แพทย์สมาชิกประเทศอาเซียน จากประเทศจีน ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะในการจัดการด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยในชุมชนอย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ กระทรวงสาธารณสุข นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เปิดการฝึกอบรม “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560” แก่แพทย์จากประเทศจีน ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม รวมทั้งบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะในการจัดการด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนกว่า 30 คน

กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการเปิดประชาคมอาเซียน ที่มีการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศสมาชิก อาจเกิดปัญหาที่สำคัญคือโรคติดต่ออุบัติใหม่ การแพร่กระจายของโรคติดต่อ เช่น วัณโรค เท้าช้าง มาลาเรีย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นปัญหาภายในประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่ง และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งแต่การผลักดันนโยบายสาธารณสุขให้เป็นนโยบายระหว่างประเทศ รวมไปถึงการหามาตรการ/รูปแบบในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน ได้มีความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาค เตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสิ่งท้าท้ายจากภายนอก ควบคู่ไปกับการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในประเทศสมาชิก

โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรค การดูแลและจัดการสุขภาพชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน ที่ประเทศสมาชิกยังขาดแคลนบุคลากรที่จะมาเป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยในชุมชนอย่างเป็นระบบ ทำให้นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชากรทุกกลุ่มวัยในชุมชนยังดำเนินการได้ไม่เต็มที่ ซึ่งในระยะยาวปรากฏการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบสุขภาพของประเทศ ตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมิภาคนี้

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น“การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2560 แก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ ช่วยลดช่องว่างของระดับการพัฒนา ตลอดจนป้องกันการการปัญหาโรคติดต่อตั้งแต่ในระดับชายแดน เป็นการนำองค์ความรู้ที่สำคัญของงานสาธารณสุขไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละประเทศ โดยมีรูปแบบการอบรม ทั้ง การบรรยายความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และการศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย