กรมบัญชีกลางปรับข้อบ่งชี้ ‘สูติฯ-ผ่าตัดตาต้อกระจก’ หลังพบ รพ.เอกชนเบิกเงินไม่ตรงเกณฑ์

Thu, 2017-07-20 14:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมบัญชีกลางหารือราชวิทยาลัยสูติฯ และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ปรับข้อบ่งชี้ รพ.เอกชนเบิกเงินค่ารักษา ทำหัถตการ “กลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม และการผ่าตัดต้อกระจก” ให้ชัดเจนขึ้น หลังพบการทำหัถตการกลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม รพ.เอกชนหลายแห่งเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ต้องส่งเงินคืนคลัง เหตุไม่เป็นตามเกณฑ์ ขณะที่การผ่าตัดตาต้อกระจกซึ่งเบิกจ่ายสูงสุด ต้องมีหลักฐานเพื่อประกันว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องผ่าจริง

กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค 0416.4/ว 116 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 แจ้งเวียนผู้อำนวยการสถานพยาบาลเอกชนเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยปรับปรุงข้อบ่งชี้การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณี การทำหัตการกลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม และการผ่าตัดต้อกระจก ให้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งกำหนดเกณฑ์ให้สถานพยาบาลของเอกชนจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยมีผลใช้บังคับกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ตามที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า โดยสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถให้บริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในแก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวและใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากทางราชการได้นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

1.กรมบัญชีกลางได้รับรายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนและเอกสารทางการแพทย์ประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยพบปัญหาดังนี้

1.1 การทำหัตถการกลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม มีสถานพยาบาลของเอกชนหลายแห่งเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องและต้องส่งเงินคืนกระทรวงการคลัง เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 การทำหัตถการผ่าตัดตาต้อกระจก ซึ่งมีปริมาณการเบิกจ่ายสูงที่สุด จำเป็นต้องมีหลักฐานเพื่อเป็นการประกันคุณภาพว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกจริง

2.กรมบัญชีกลางจึงได้หารือร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และได้ข้อสรุปว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงข้อบ่งชี้ให้ชัดเจนขึ้น และกำหนดหลักเกณฑ์ให้สถานพยาบาลของเอกชนส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จึงให้สถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการถือปฏิบัติดังนี้

2.1 การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม ให้เป็นไปตามข้อบ่งชื้ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับที่ 4)

2.2 การส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม และการผ่าตัดต้อกระจก ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับที่ 3)

3.ให้ประกาศกระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินฯ ข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลของเอกชน ระหว่างกรมบัญชีกลางกับสถานพยาบาลของเอกชน และมีผลใช้บังคับกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม