ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรรมการภาคประชาชนในบอร์ดหลักประกันสุขภาพและบอร์ดควบคุมคุณภาพบริการสาธารณสุข สปสช.ยื่นหนังสือถึง รมว.สธ. เสนอให้แก้กฎหมายบัตรทองตามคำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 และเพิ่มเติมให้ สปสช.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นภายใต้กลไกการมีส่วนร่วม ส่วนประเด็นที่ยังเห็นต่างขอให้ชะลอและศึกษาวิจัยเพิ่มเติมก่อน ชี้เป็นประเด็นอ่อนไหว จะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่

นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตัวแทนภาคประชาชน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมากรรมการตัวแทนภาคประชาชนในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานจำนวน 10 คน ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอให้ นพ.ปิยะสกล ได้พิจารณากำกับให้การดำเนินการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปตามหลักการดังนี้

1.ยึดประโยชน์และสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศเป็นลำดับความสำคัญสูงสุด

2.แก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เฉพาะตามกรอบคำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 และเพิ่มเติมเฉพาะที่กำหนดให้ สปสช.สามารถจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จำเป็น ภายใต้กลไกที่มีส่วนร่วมจากทุกองค์ประกอบของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.ในประเด็นที่ยังเห็นต่าง อาทิ การแยกเงินเดือนออกจากค่าเหมาจ่ายรายหัว การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกรรมการ ขอให้ใช้ข้อมูลการศึกษาและงานวิจัยต่างๆ เป็นฐานในการหารือในระยะต่อไป จนกว่าจะมีความชัดเจนและมีฉันทามติร่วมกัน จึงจะตัดสินใจในการแก้ไขกฎหมายในประเด็นนั้นๆ

4.ขอให้ นพ.ปิยะสกล ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงสาธารณสุข ได้กำกับดูแลการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันเองและแตกต่างจากภาคประชาชนและประชาสังคม โดยเฉพาะงดเว้นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนต่อสาธารณะ เพื่อลดกระแสที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคม

นางสาวกรรณิการ์ กล่าวต่อว่า กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนทั้งประเทศ การแก้ไขกฎหมายในประเด็นที่ยังเห็นต่างกันมาก ซึ่งล้วนแต่เป็นประเด็นที่นอกเหนือคำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 และมีความอ่อนไหวที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมไทยระลอกใหม่ ส่งผลให้สูญเสียหลักการสำคัญ หรือมีผลให้เกิดความล้มเหลวในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

“ขอชื่นชมในความพยายามของท่านรัฐมนตรีที่จะหาทางออก ในประเด็นที่มีความเห็นต่าง ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งภายในและระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยท่านรัฐมนตรีได้เคยให้นโยบายในการดำเนินการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าให้ดำเนินการเฉพาะประเด็นที่กำหนดไว้ตามกรอบคำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 และประเด็นอื่นที่ทุกภาคส่วนมีฉันทามติร่วมกันเท่านั้น พวกเรามีความเชื่อมั่นว่า ด้วยภาวะผู้นำ ภูมิปัญญา และทุนทางสังคม ของท่านรัฐมนตรี จะสามารถนำพาสังคมไทยไปสู่ความปรองดองของทุกภาคส่วนในระบบสุขภาพ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับภาคส่วนอื่นๆ ต่อไป” นางสาวกรรณิการ์ กล่าว

ทั้งนี้ กรรมการตัวแทนภาคประชาชนในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานจำนวน 10 คน มีรายชื่อดังนี้ 1.นางสาวสารี อ๋องสมหวัง 2.ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข 3.นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล 4.นางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง 5.นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 6.นางสาวสุภัทรา นาคะผิว 7.นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล 8.นพ.วิชัย โชควิวัฒน 9.นางสาวกฤตยา อาชวนิชกุล และ 10.นายวิวัฒน์ ตามี่