ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าปี 2560 คัดเลือก 100 ตำรับยา จากตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ รอบ 9 เดือนนี้ เตรียมใช้ประโยชน์ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ 4 กลุ่มโรค รวม 42ตำรับ บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์แผนไทย เป็นฐานข้อมูลประกอบการ ขึ้นทะเบียนของ อย. ผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาตินำไปใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันในโรงพยาบาล

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยที่สืบทอดมายาวนานให้เป็นสมบัติของชาติ ตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ทั้งสิ้น 12 ฉบับ จำนวน 198 ตำราการแพทย์แผนไทย 14,988 ตำรับ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาไทย อาทิ ตํารับยาแผนไทยในตําราการแพทย์แผนไทยที่จารึกบนศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ (ฉบับใบลาน) และตําราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 (สมุดไทย) ซึ่งเป็นเอกสารโบราณในหอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ได้คัดเลือกและกลั่นกรองตำรับยาแผนไทย จากตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ หมอพื้นบ้าน และบัญชียาหลักแห่งชาติ ในรอบ 9 เดือนนี้ มีมติเห็นชอบตำรับยาแผนไทย 4 กลุ่มโรค คือกลุ่มโรคโลหิตระดูสตรี กลุ่มโรคเด็ก กลุ่มโรคลม และกลุ่มโรคไข้ รวม 42 ตำรับ และครบ 100 ตำรับเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 เพื่อนำองค์ความรู้ในตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำไปบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของแพทย์แผนไทย เป็นฐานข้อมูลหลักฐานในการตรวจสอบอ้างอิงการขึ้นทะเบียนตำรับยาไทยกับ อย. ผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อให้โรงพยาบาลนำไปใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน และจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ

สำหรับตำรับยาแผนไทยที่ได้รับคัดเลือกครั้งนี้ ได้แก่ 1.ยาหอมน้อย 2.ยาแก้ตานซาง 3.ยาแก้ทรางเพลิง 4.ยาแผ้วฝ้า 5.ยาแก้คอ แก้ไอ แก้อาเจียน แก้สะอึก 6.ยาแก้ระดูขัด 7.ยาแก้หญิงไม่มีระดูผอมแห้ง 8.ยาศุภมิตร 9.ยาครรภ์รักษา 10.ยาหญิงมีครรภ์ได้ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือนแม่เป็นพรรดึก 11.ยากินเมื่อคลอดลูก 12.ยาแก้อยู่ไฟไม่ได้ 13.ยาจำเริญอายุวัฒนะ 14.ยาหอมทิพโอสถ 15.ยาหอมเทพจิตร 16.ยาหอมนวโกฐ 17.ยาหอมอินทจักร์ 18.ยาจันทลีลา 19.ยาประสะจันทน์แดง 20.ยาแสงหมึก 21.ยาตรีหอม 22.ยาเขียวหอม 23.ยาประสะเปราะใหญ่ 24.ยาประสะกะเพรา 25.ยามหาจักรใหญ่ 26.ยามหานิลแท่งทอง27.ยากำลังราชสีห์ (ยาต้ม) 28.ยากำลังราชสีห์ (ยาผง) 29.ยาบำรุงเลือด 30.ยาต้มบำรุงเลือด 31.ยานนทเสน 32.ยาพรหมพักตร์ 33.ยาผายโลหิต 34.ยาสุวรรณเกษรา 35.ยาประสะไพล 36.ยาประสะผิวมะกรูด 37.ยาแก้ไข้ทับระดู/ระดูทับไข้(ขนานที่ 1) 38.ยาแก้ไข้ทับระดู/ระดูทับไข้(ขนานที่ 2) 39.ยาประสะว่านนางคำ 40.ยาปลูกไฟธาตุ 41.ยาต้มประสะน้ำนม และ 42.ยาชำระโลหิตน้ำนม