ตำรับยา

 • สธ.ออกคำสั่งแก้ไขทะเบียนตำรับยาแก้ท้องเสียที่มีส่วนประกอบของยาฟูราโซลิโดน (Furazolidone) นีโอมัยซิน (Neomycin) หรือไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน (Diiodohydroxyquin) รวมถึงชื่อสามัญทางยาอื่นที่หมายถึงยาไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เตือนผู้ประกอบการผลิต นำเข้าเร่งดำเนินการแก้ไขทะเบียนตำรับยาให้เรียบร้อยตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563 ก่อนถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับยา
  2019-09-14 14:35
 • ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง สธ.เพิกถอนทะเบียนตำรับยาพาราเซตามอล 25 ตำรับ เหตุมีความเสี่ยง อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยาได้ เผยที่มาพบอาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะการแพ้ยาและผลข้างเคียง เช่น พิษต่อตับจากการใช้ยาไม่เหมาะสม การได้รับยาซ้ำซ้อน การใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ หรือการใช้ยาร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
  2019-09-12 13:40
 • สรรพคุณของ “กัญชา” ที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์แพทย์ไทย พบว่า มีการจารึกไว้ในคัมภีร์โอสถพระนารายณ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา 4 ตำรับด้วยกัน แต่ถ้านับรวมตำรับยาอื่นๆ ที่มีส่วนผสมของกัญชาด้วยนั้น เท่าที่รวบรวมมาได้นั้นมีเป็นร้อยตำรับยาเลยทีเดียว
  2018-07-14 21:45
 • ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง สธ. 2 ฉบับเพิกถอนทะเบียนตำรับยา รวม 13 ตํารับ เหตุไม่มีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิภาพในการรักษา ไม่มีสรรพคุณตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ มีการนํายาไปใช้ในทางที่ผิดสูง มีอาการข้างเคียงที่รุนแรง ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยา
  2018-03-12 08:40
 • คำสั่ง สธ.เพิกถอนตำรับยา ฟินิลบิวตาโซน กระทบ 70 ยี่ห้อ ระบุอาจทำให้เกิดโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝ่อและเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ อันตรายถึงตายได้
  2017-11-16 13:17
 • การดูแลรักษาสุขภาพของคนอีสานมีลักษณะเป็นแบบบูรณาการ และที่สำคัญคือสอดคล้องกับธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการทำงานและเพื่อให้มีชีวิตอยู่มากกว่ารูปลักษณ์ของอาหาร รวมถึงให้ความสำคัญกับฤดูกาลที่เปลี่ยนไปเพื่อปรับสมดุลภายในให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอก
  2017-07-25 01:49
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าปี 2560 คัดเลือก 100 ตำรับยา จากตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ รอบ 9 เดือนนี้ เตรียมใช้ประโยชน์ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ 4 กลุ่มโรค รวม 42ตำรับ บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์แผนไทย เป็นฐานข้อมูลประกอบการ ขึ้นทะเบียนของ อย. ผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาตินำไปใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันในโรงพยาบาล
  2017-07-24 14:13
 • ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้มีความซับซ้อนและแตกต่างทางวัฒนธรรมศาสนา จนกล่าวได้ว่า ความหลากหลายของระบบการแพทย์พื้นบ้านและหมอพื้นบ้านในพื้นที่ภาคใต้มีผลมาจากทั้งวัฒนธรรมและระบบนิเวศ
  2017-07-05 23:15
 • อย.แจงมีการปรับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อการส่งออกเท่านั้นและตำรับยาใหม่ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 แก้ปัญหาการพิจารณาอนุญาตทะเบียนตำรับยาให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ พร้อมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
  2016-02-10 21:31
 • Hfocus -ขึ้นชื่อว่า “ยา” ย่อมไม่ใช่อาหารปกติธรรมดา ดังนั้น การจะนำมาใช้ต้องมีแพทย์วินิจฉัย และสั่งจ่าย ขณะเดียวกันยาทั้งหมดก็ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากอย.ด้วย จึงจะรับประกันได้ว่ายาตัวนี้ได้ผ่านการทดสอบยืนยันในประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย แต่ล่าสุดกลับมีข่าวที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นในแวดวงสาธารณสุขของเรา เมื่อบริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด แผนกทาเคดา ยกเลิกจำหน่่ายยากลุ่มลดอาการบวม อักเสบ ชื่อสามัญทางยา คือ Serratiopeptidase  ชื่อทางการค้า คือ “Danzen” ซึ่งเป็นยาเม็ด โดยทางบริษัทได้ทำจดหมายแจ้งไปยังโรงพยาบาลและร้านขายยาต่าง ๆ ถึงการยกเลิกการจำหน่ายยากลุ่มนี้
  2014-01-02 19:37