ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง สธ.เพิกถอนทะเบียนตำรับยาพาราเซตามอล 25 ตำรับ เหตุมีความเสี่ยง อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยาได้ เผยที่มาพบอาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะการแพ้ยาและผลข้างเคียง เช่น พิษต่อตับจากการใช้ยาไม่เหมาะสม การได้รับยาซ้ำซ้อน การใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ หรือการใช้ยาร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 780/2562 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา ระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏพบปัญหาจากการใช้ยาพาราเซตามอลมากขึ้น โดยพบอาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะการแพ้ยา และอาการผลข้างเคียง เช่น การเกิดพิษต่อตับจากการใช้ยาไม่เหมาะสม การได้รับยาซ้ำซ้อน การใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ หรือการใช้ยาร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 329/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน แก้ไขฉลาก และเอกสารกำกับยาให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว และต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำชองคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ 386-10/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 204/1562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ผู้รับอนุญาตที่ยังไม่ได้ยื่นแก้ไขทะเบียนตำรับยาเร่งดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงที่ 329/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ปรากฎว่าผู้รับอนุญาตไม่ดำเนินการแก้ไขทะเบียนตำรับยาดังกล่าวให้เป็นไปตามคำสั่งข้างต้น จำนวน 25 ตำรับ จึงอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยาได้ จึงมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน จำนวน 25 ตำรับ ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป