เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.การแพทย์ปฐมภูมิ เข้า ครม. ธ.ค.นี้

Wed, 2017-08-30 18:35 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘พลเรือเอกณรงค์’ รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนปฏิรูประบบสาธารณสุข เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... เป็นกฎหมายใช้บริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใกล้บ้าน ด้วยแนวทางการพัฒนาในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว และออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ. .... สร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี

วันนี้ (30 สิงหาคม 2560) ที่ทำเนียบรัฐบาล กทม. พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ว่า ขณะนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปด้านระบบบริการ ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 55 และ มาตรา 258 เพื่อเป็นกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใกล้บ้าน ด้วยแนวทางการพัฒนาในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว โดยมีหลักการ 5 ข้อ คือ

1.มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพดูแล

2.มีข้อมูลสุขภาพจากทุกระดับบริการกลับสู่ทีมผู้ดูแลในระดับปฐมภูมิและประชาชน เพื่อการดูแลต่อเนื่อง

3.มีการเชื่อมโยงระบบกับประชาชนโดยการลงทะเบียน

4.มีเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

5.การจัดการโดยใช้กลไกทางด้านการเงินการคลัง

ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มี 12 ประเด็นหลัก และ 38 ประเด็นย่อย อาทิ ผู้มีสิทธิได้รับบริการ การขึ้นทะเบียนของผู้มีสิทธิตาม พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ การควบคุณภาพและมาตรฐาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ การผลิตและพัฒนากำลังคน ระบบงบประมาณ เป็นต้น โดยจะสรุปร่างสุดท้ายในวันที่ 19 กันยายน 2560 จากนั้นจะขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นประชาชน และสรุปร่างฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอ ครม.พิจารณาภายในเดือนธันวาคม 2560

นอกจากนี้ คกก.เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ. .... ซึ่งประกอบด้วย

1.คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นที่ปรึกษา มีปลัดกระทรวงทั้ง 2 กระทรวงเป็นประธาน

2.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีนายอำเภอเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วน และสาธารณสุขอำเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ

3.พื้นที่ กทม. เป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต มีผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการในเขต ภาคเอกชน และประชาชน มีผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้เมื่อ ครม.มีมติอนุมัติระเบียบสำนักนายกฯฉบับนี้แล้ว จะมีผลบังคับใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้เกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม