ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมอดีตพนักงานของรัฐสังกัด สธ. ปี 43-46 เรียกร้องแก้กฎหมายนับระยะเวลาการเป็นพนักงานของรัฐคำนวณบำเหน็จ บำนาญ และทบทวนการเยียวยาไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำเงินเดือน ทำให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอายุราชการน้อย แต่กลับได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่าข้าราชการที่ปฏิบัติงานมาก่อน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายมานพ ผสม ประธานชมรมอดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2543-2546 ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านนายพันศักดิ์ เจริญ หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน ศูนย์บริการประชาชนฯ เพื่อขอให้คืนความยุติธรรมและความสุขให้แก่อดีตพนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักการแพทย์แผนไทย ฯลฯ จำนวน 24,321 คน ได้โปรดพิจารณาสั่งการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ คืนความเป็นยุติธรรมแก่อดีตพนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ข้อ คือ

1. ขอให้มีการแก้กฎหมายเพื่อนับระยะเวลาการเป็นพนักงานของรัฐเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ

2. ทบทวนการเยียวยาเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

โดยระบุว่ามีปัญหาเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นในกรณีเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 จำนวนทั้งสิ้น 24,321 คน เนื่องจากเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการเยียวยาข้าราชการที่ปฏิบัติงานอายุราชการน้อย แต่กลับได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่าข้าราชการที่ปฏิบัติงานมาก่อน ในบางหน่วยงานจึงทำให้ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงานเป็นอย่างมาก

ซึ่งที่ผ่านมาทางกลุ่มเคยไปยื่นหนังสือเรื่องเรียกร้องดังกล่าวที่กระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว คือ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ยื่นหนังสือผ่านผู้บริหาร ในกระทรวงสาธารณสุข, วันที่ 15 ธันวาคม 256 ยื่นหนังสือสมุดปกขาว ขอความเป็นธรรม ณ ศูนย์ดำรงธรรม ทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ และการยื่นหนังสือสมุดปกขาว รายบุคคล ผ่านตู้ ปณ 1111 แต่ก็ยังไม่ได้รับการดำเนินการใดๆ ทางชมรมจึงขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในเรื่องนี้

วันเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่า ดู ที่นี่ "กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการขอความเป็นธรรมให้กับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 โดยได้ทำหนังสือขอให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ทบทวนหลักเกณฑ์การเยียวยา เรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 20 เมษายน 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 13 ครั้ง โดยส่งหนังสือติดตามครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอสำนักงาน ก.พ. พิจารณา

นอกจากนี้ ยังได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เรื่องขอให้พิจารณาการนับระยะเวลาก่อนบรรจุเข้ารับราชการมานับรวมกับอายุราชการ เพื่อใช้ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยกระทรวงการคลังได้แจ้งว่า ไม่มีข้าราชการกลุ่มใดที่จะมีสิทธินำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทอื่นมานับรวมเป็นเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ ทั้งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างประจำ"