ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกันสังคมแจงรัฐบาลป คสช.ไม่เคยยืมเงินจากกองทุนประกันสังคม ชี้การบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคมต้องเป็นไปตามระเบียบของบอร์ดประกันสังคมตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และต้องเป็นไปตามกฎหมายประกันสังคม ที่มีเจตนารมณ์เพื่อวางพื้นฐาน สร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตให้กับผู้ประกันตน โดยไม่มีข้อบัญญัติให้ใครกู้ยืมเงิน

จากกรณีแฟนเพจ “กูต้องได้ 100 ล้านจากทักษิณแน่ๆ” ได้เสนอผลสำรวจความคิดเห็นในประเด็น ‘ปี 2558 คสช. ในฐานะรัฐบาล ได้ยืมเงินกองทุนประกันสังคมจำนวน 200,000 ล้านบาท และยังไม่คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าว’

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่เคยยืมเงินจากกองทุนประกันสังคม โดยการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมนั้น ต้องเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการประกันสังคมและตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคมซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อวางพื้นฐาน สร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม รวมถึงรับผิดชอบในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีข้อบัญญัติให้มีการกู้ยืมเงิน สำหรับประเด็นดังกล่าวเชื่อว่าต้องการดิสเครดิตรัฐบาลชุดปัจจุบัน ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจึงได้มอบหมายให้กองกฎหมายพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวชี้แจงผลการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมในปี 2560 ที่ผ่านมา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำนักงานประกันสังคมมีเงินลงทุนจำนวน 1,762,095 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาล จำนวน 1.24 ล้านล้านบาท และดอกผลจากการลงทุนสะสม 524,347 ล้านบาท โดยเงินลงทุนสามารถแบ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงร้อยละ 78 และหลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 22 ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมที่กำหนดกรอบการลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40 และอยู่ภายใต้ค่าความเสี่ยงที่คณะกรรมการกำหนด และ ณ สิ้นปี 2560 สำนักงานประกันสังคมสามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนประกันสังคมได้ประมาณ 58,000 ล้านบาท โดยคำนวณผลตอบแทนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 5.07 และมีผลตอบแทนตามมูลค่าตลาดเท่ากับร้อยละ 6.01 ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยที่มีอัตราร้อยละ 0.67 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.37 สำนักงานประกันสังคมจะได้นำผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนไปพัฒนาดูแล และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับบริการที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบประกันสังคม