ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน อนุมัติเพิ่มค่ารักษาพยาบาลได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทให้กับลูกจ้าง 2 ราย ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน เลขาธิการ สปส.แจง ลูกจ้างเจ็บจากงาน มีกองทุนเงินทดแทนดูแลค่าใช้จ่ายช่วยแบ่งเบาภาระของลูกจ้างให้ได้รับการรักษาพยาบาลเต็มที่

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (บอร์ด) ได้มีการเห็นชอบอนุมัติเพิ่มค่ารักษาพยาบาล ให้กับลูกจ้าง 2 ราย ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และมีอาการบาดเจ็บรุนแรง โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นจนสิ้นสุดการรักษาจากเดิม 1 ล้านบาท เป็นวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท โดยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนได้มีการพิจารณารายละเอียดของการรักษาที่มีความจำเป็นให้กับลูกจ้าง 2 ราย

ซึ่งรายแรกประสบอันตรายขณะทำงานล้างเครื่องอัดน้ำยาเคมีลงในกระป๋องครีม แล้วเกิดน้ำยาพุ่งออกมาจากเครื่องกระเด็นใส่ปลั๊กไฟ เกิดประกายไฟลุกไหม้ ทำให้ลวกตามร่างกายมีแผลพุพองที่ใบหน้า คอ แขนและขาทั้ง 2 ข้าง ลูกจ้างเข้าทำการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 1 มิ.ย.60 จนถึงปัจจุบันยังไม่สิ้นสุดการรักษา ซึ่งค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิน 1 ล้านบาทแล้ว

ส่วนรายที่สองเป็นลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ขณะเดินตรวจงานติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ประสบเหตุขณะเดินถอยหลัง น่องซ้ายชนเหล็กแป๊ป แพทย์วินิจฉัยพบว่าเส้นเลือดฉีกขาด กล้ามเนื้อผิดปกติต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดกรีดกล้ามเนื้อเอาเลือดที่คั่งออก หลังผ่าตัดเลือดไหลไม่หยุด ต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 19 ม.ค.60 เป็นต้นมา รวมค่ารักษาพยาบาลแล้วทั้งสิ้นเกิน 1 ล้านบาท

โดยคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นให้ลูกจ้างได้รับค่ารักษาพยาบาลเกิน 1 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาแพทย์และพยาบาลพิจารณาตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง อย่างละเอียดก่อนเสนอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกจ้างดังกล่าว

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงหลักเกณฑ์กรณีลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานว่า ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง หากมีการบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายฯ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพิ่มได้อีก 100,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 300,000 บาท หรือหากไม่เพียงพอ สามารถจ่ายเพิ่มขึ้นได้อีก รวมแล้วไม่เกิน 500,000 บาท โดยตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ และหากไม่เพียงพอสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์พิจารณา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ ลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ ตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษาหรือมีเหตุสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐสามารถเบิกเพิ่มได้ในวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 2,000,000 บาท

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า ขอให้นายจ้างให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ นอกจากจะช่วยลดอุบัติเหตุการประสบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่ออัตราการส่งเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 เพราะหากมีการประสบอันตรายมากนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินสมทบปีที่ผ่านมา ดังนั้น ขอให้นายจ้างช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อลดปัญหาลูกจ้างประสบอันตราย กองทุนเงินทดแทนพร้อมดูแลลูกจ้างในระบบให้ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้เพื่อการดำรงชีวิต อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างต่อไปในอนาคตหากลูกจ้างมีปัญหาข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th