สธ.ปรับรายชื่อสาขาวิชาชีพเบิกค่าตอบแทนตาม ฉ.11 พร้อมปรับบัญชีสายงานนับเวลาต่อเนื่องได้

Fri, 2018-03-30 07:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.ปรับปรุงประกาศจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 ปรับรายชื่อสาขาวิชาชีพในการเบิกค่าตอบแทน 12 สาขาวิชาชีพ และปรับบัญชีรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องเพื่อเบิกค่าตอบแทน มีผลบังคับใช้ 1 มี.ค.61 เป็นต้นไป

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือที่ สธ 0202.3.1/1107 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการภายในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และ รพ.สต.ที่อยู่ในเครือข่ายบริการสุขภาพของตนทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 โดยระบุว่า

1.กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสาขาวิชาชีพ และรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 ข้อ 11.4.1 (4) และข้อ 11.5.2 (2) เป็นฉบับใหม่ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

2.เพื่อให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน จึงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชี้ประกาศเพิ่มเติมค่าตอบแทนฉบับ 11 ช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

Add new comment