ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถานีอนามัยพระราชทาน เดิมเป็นบ้านพักของนายเจิงหลิ่ง แซ่ซู ราษฎรในพื้นที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถวายอาคารหลังนี้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี นฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสถานีอนามัยเมื่อ พ.ศ. 2515 ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับการจัดตั้งสถานีอนามัยพร้อมกับการจัดสร้างโรงงานแปรรูปอาหาร และศูนย์โภชนาการเด็กเพื่อช่วยเหลือและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎร

ขอบคุณภาพจาก เว็บไซต์ดอยคำ

สถานีอนามัยแห่งนี้ นับเป็นสถานีอนามัยแห่งแรกของ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในอดีตรับผิดชอบพื้นที่การให้บริการสาธารณสุข 6 หมู่บ้าน แม้ว่าสถานีอนามัยตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลประสบปัญหาด้านเวชภัณฑ์ และบุคลากร แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ยังทำหน้าที่ในการรักษาพยาบาลผู้คนในชุมชนอย่างทั่วถึงโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ในปี 2543 เมื่อภาครัฐมีนโยบายขยายงานบริการสาธารณสุข จึงทำการย้ายสถานีอนามัยพระราชทานไปยังที่ทำการแห่งใหม่ อาคารหลังนี้จึงถูกส่งคืนให้อยู่ในความรับผิดชอบของโรงงานหลวงฯ ที่ 1(ฝาง) อย่างไรก็ตาม ในปี 2549 ได้เกิดอุทกภัยน้ำป่าครั้งใหญ่ โรงงานหลวงฯและพื้นที่โดยรอบได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากเหตุการณ์ครั้งนั้น อาคารแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ และยังคงเป็นสถานีอนามัยในความทรงจำแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สืบมา

เก็บความจาก

นิทรรศการ “สถานีอนามัยพระราชทาน”. ใน นิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 1 และจังหวัดเชียงใหม่. โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่.

ขอบคุณภาพจากกระทู้ pantip สถานีอนามัยพระราชทาน น้ำพระราชหฤทัยจากพ่อหลวง