ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด สปสช.เห็นชอบปี 2562 จัดซื้อ “วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า” หลัง ปี 61 สถานการณ์แพร่ระบาดทำยอดใช้วัคซีนพุ่ง พร้อมอนุมัติแผนจัดหายาฯ 134 รายการ ปี 62

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการด้านยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2561 นำเสนอโดยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์และวัคซีน ปีงบประมาณ 2561

ทั้งนี้ที่ประชุมบอร์ด สปสช.ได้รับทราบผลการจัดหายาปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง สปสช.ได้มีการโอนเงินให้โรงพยาบาลราชวิถีแล้วจำนวน 8,271 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 งวด โดยในจำนวนดังกล่าวได้จัดซื้อน้ำยาล้างไตและ EPO จำนวน 524 ล้านบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายจัดซื้อยาจำนวน 259 ล้านบาท การรอตรวจรับยาจำนวน 296 ล้านบาท อยู่ระหว่างการคืนยายืมเป็นเงิน 5,355 ล้านบาท รวมผูกพันสัญญาแล้วจำนวน 6,436 ล้านบาท โดยยังคงเหลือระหว่างการรอทำสัญญาจำนวน 1,835 ล้านบาท

ที่ประชุมบอร์ด สปสช.ยังได้เห็นชอบแผนจัดหายาฯ ในปีงบประมาณ 2562 จำนวนทั้งสิ้น 134 รายการ และให้ สปสช.แจ้งแผนความต้องการยาฯ ดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อองค์การเภสัชกรรมเพื่อดำเนินการจัดหาให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2561 โดยในส่วนของสายสวนหัวใจอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคุณลักษณะประกอบการจัดหา ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นี้ ขณะที่การจัดซื้อถุงยางอนามัยอยู่ระหว่างการปรับเกลี่ยงบประมาณในกองทุนเอดส์ก่อน แล้วจะสรุปการจัดซื้อแจ้งไปยังองค์การเภสัชกรรมต่อไป

บอร์ด สปสช.ยังได้เห็นชอบให้ดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ 2562 โดยใช้หลักเกณฑ์จัดซื้อยาร่วม เนื่องจากปี 2561 มีอัตราการใช้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่มากกว่าปกติสูงถึงจำนวน 4.5 ล้านโด๊ส จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านโด๊ส เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดขึ้น ซึ่งเดิมค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าถูกจัดรวมอยู่ในงบผู้ป่วยนอก ทำให้เกิดผลกระทบกับหน่วยบริการบางแห่ง ทั้งนี้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนเพื่อพิจารณางบประมาณ และมอบให้คณะอนุกรรมการจัดหายาฯ ดำเนินการต่อไป ส่วนในปีงบประมาณ 2561 เพื่อลดผลกระทบต่อหน่วยบริการที่จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าบริการประชาชน กรมควบคุมโรคจะเสนอของบกลางเพื่อชดเชยเพิ่มเติมให้กับหน่วยบริการ

นอกจากนี้ยังเห็นชอบการบูรณาการจัดหาวัคซีนบางรายการร่วมกันระหว่างกองทุนสุขภาพในปีงบประมาณ 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมต่อรองราคา มอบให้กรมควบคุมโรค และกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข พิจารณารายการวัคซีน ปริมาณ และแผนกระจายวัคซีนที่จะดำเนินการจัดหาร่วมกันและแจ้งมายัง สปสช.ในเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมกันนี้ให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินการนี้ โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธาน เพื่อให้กระบวนการจัดหา จัดซื้อ การต่อรองราคา และกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชน