สธ.เคาะ 4 ข้อเตรียมพร้อมปฏิรูประบบสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมปฏิรูประบบสุขภาพด้านการป้องกัน ควบคุมโรค มีมติ 4 ข้อ 1.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.การบริหารจัดการวัคซีน 3.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการเขตสุขภาพ 4.ระบบบริการปฐมภูมิ บูรณาการหน่วยงานภายในและนอกกระทรวงขับเคลื่อนร่วมกัน โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเป็นหลัก

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมคลาสสิคฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับฟังข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ให้เอื้อต่อการบริหารประเทศภายใต้ภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการปฏิรูประบบสุขภาพมีทั้งด้านการป้องกัน ควบคุม ส่งเสริม คุ้มครอง รักษา และฟื้นฟูสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายกรมควบคุมโรค เป็นแกนนำหลักในการหารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข รวมถึงกำหนดเป้าหมายของการเป็นผู้นำในการป้องกัน ควบคุมโรค พร้อมพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากที่ประชุมมีมติ ที่สำคัญคือ

1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ร่วมเป็นทีมขับเคลื่อนแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2) ด้านการบริหารจัดการวัคซีน อาทิ การบรรจุวัคซีนสิทธิประโยชน์ กองทุนวัคซีน และวางระบบวัคซีนของประเทศ มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข โดยมีนายสมชัย จิตสุชน และ นพ.กิตติ กรรภิรมย์ เป็นแกนนำหลักในการหารือร่วมกรมควบคุมโรคและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3) ด้านคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการเขตสุขภาพ มอบหมายให้จัดตั้งคณะทำงานหรือสำนักงานปฏิรูปของกระทรวงที่ดำเนินการต่อในการถ่ายทอดแผนปฏิรูปไปสู่การปฏิบัติโดยดึงทุกภาคส่วนที่มีศูนย์เขตตั้งอยู่ในภูมิภาค เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ลงมือปฏิบัติและวิจัยเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับจัดทำนโยบาย โดยเน้นที่ประโยชน์ของประชาชน มีความคุ้มค่า มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

4) ด้านระบบบริการปฐมภูมิ เทคโนโลยีสารสนเทศของโรคไม่ติดต่อและโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้มีการจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ และเสนอต่อคณะปฏิรูปฯ

ทั้งนี้ มุ่งวางแผนบูรณาการหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมการแพทย์ กรมอนามัย และกระทรวงอื่นๆ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีกรมควบคุมโรคในฐานะอนุกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ

นพ.สุวรรณชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมควบคุมโรคที่ดูแลงานในทุกส่วน ทำงานและประสานต่อกับคณะทำงานปฏิรูป เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ พร้อมกับสร้างผลงานดีเด่นในระดับภูมิภาค และจะมุ่งมั่นดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์และสุขภาพที่ดีของประชาชนไทย และดำเนินการให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ต่อไป

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

คคส.
12 ชั่วโมง 34 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คคส.
12 ชั่วโมง 34 นาที ago
กลับด้านบน