ปฏิรูประบบสุขภาพ

 • กระทรวงสาธารณสุข ระดมสมอง ปฏิรูปพัฒนาระบบบริหาร บริการการแพทย์และสาธารณสุข 6 ด้าน เพื่อเป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
  2018-08-12 11:31
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมปฏิรูประบบสุขภาพด้านการป้องกัน ควบคุมโรค มีมติ 4 ข้อ 1.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.การบริหารจัดการวัคซีน 3.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการเขตสุขภาพ 4.ระบบบริการปฐมภูมิ บูรณาการหน่วยงานภายในและนอกกระทรวงขับเคลื่อนร่วมกัน โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเป็นหลัก
  2018-06-09 11:47
 • ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ชี้การ “ปฏิรูประบบสุขภาพประเทศไทยรอบ 2” ต้องสร้างระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว ไม่เหลื่อมล้ำ ขึ้นอยู่กับความกล้าหาญเชิงจริยธรรมผู้นำ พร้อมแนะแนวทางปฎิรูประบบสุขภาพต้องรวมกองทุน จัดสรรงบประมาณใหม่ สร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลเท่าเทียม พร้อมเดินหน้าเก็บภาษีสุขภาพร่วมจ่ายก่อนป่วย ขณะฝั่งผู้ให้บริการ สธ.ต้องกระจายอำนาจ ขยายขีดความสามารถหน่วยบริการในท้องถิ่น เพิ่มประสิทธภาพหน่วยบริการ
  2016-07-09 15:06
 • “หมอปิยะสกล” เผย 4 ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบสุขภาพ พัฒนาบริการทุกระดับ รพ.อำเภอมีมาตรฐานเท่า รพ.จังหวัด เพิ่มอัตรากำลังแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพิ่มงบป้องกันโรค การเงินการคลังแบบ “ดี-ป่วย รวย-จน ช่วยกัน” บริหารจัดการ โดย คกก.กำหนดนโยบายสุขภาพชาติ และ คกก.ระดับเขต จังหวัด อำเภอ ทั้งปรับโครงสร้าง พัฒนากลไกด้านกำลังคน ยา ระบบไอที คุ้มครองผู้บริโภค
  2016-01-21 22:06
 • ปลัด สธ.เผยรัฐบาลมอบ สธ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิรูประบบสุขภาพ ตั้ง คกก.นโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพชาติ เพิ่มบุคลากร ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เน้นปฐมภูมิ ปรับเกณฑ์จ่ายเงิน แผนปฏิบัติการ 2 ระยะ ปี 58-60 วางรากฐานปฏิรูป ปี 60-65 ปรับเปลี่ยนให้บรรลุตามเป้าหมาย
  2015-12-17 14:53
 • กระทรวงสาธารณสุขปฏิรูประบบสุขภาพ 5 เรื่องหลัก ความเป็นเอกภาพการบริหารจัดการ การเงินการคลังด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัจจัยเสี่ยง จัดระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการใช้ภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทยในการพัฒนาสุขภาพ เพื่อบรรลุระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอีก 20 ปีข้างหน้าและเป้าหมายสุขภาพระดับโลก
  2015-11-09 20:03
 • ,
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เครือข่ายสุขภาพ ประกอบด้วย กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ชมรมแพทย์ชนบท เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง  อาทิ โรคไต โรคมะเร็ง เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ รวมทั้งตัวแทนศูนย์ประสานงานสุขภาพภาคประชาชน เขตกทม.
  2014-07-31 16:15
 • สมัชชาสุขภาพ เสนอ 5 แนวทางปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบสร้างสุขภาพป้องกันโรค บริการสุขภาพ กำลังคน การเงินการคลัง และการอภิบาลระบบเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านประธาน คจ.สช.มั่นใจเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ยกระดับสุขภาวะให้ประชาชนและชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมกิจกรรมมอบรางวัลสมัชชาสุขภาพฯ และเปิดตัวหนังสือใหม่รีวิวสุขภาพคนไทย
  2014-06-17 14:43
 • หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - “ปฏิรูประบบสุขภาพ” แผน 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556–2560เป็นปรากฏการณ์ล่าที่เกิดขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุข ที่ดูเหมือนจะเป็นกระแสปฏิวัติระบบสุขภาพประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่
  2013-10-05 09:00