ขยะติดเชื้อหายไปจากระบบปีละ 15,646 ตัน ศูนย์อนามัยที่ 5 ทำระบบ Manifest Online แก้ลักลอบทิ้ง

Wed, 2018-06-13 18:15 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมอนามัย เผยพบมูลฝอยติดเชื้อถูกทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป หรือหายไปจากระบบ 28% หรือ 15,646 ตันต่อปี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงได้จัดทำโปรแกรม Manifest Online กำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทย เพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อระหว่างทาง และลดโรคที่เกิดจากการสุขาภิบาลที่ไม่ดี ลดการปนเปื้อนของ เชื้อโรคจากมูลฝอยสู่แหล่งน้ำและอาหาร

นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า มูลฝอยติดเชื้อเป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องจัดการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรค ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ อาหาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของโรงพยาบาล เนื่องจากปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ปีละ 3-6 % ซึ่งปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 55,646 ตันต่อปี และจากการตรวจสอบพบมูลฝอยติดเชื้อถูกทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป หรือหายไปจากระบบ 28% หรือ 15,646 ตันต่อปี แสดงให้เห็นถึงกระบวนการควบคุมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงพอ

รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ กระบวนการควบคุมกำกับขนส่งมูลฝอยติดเชื้อแบบเดิม จะต้องมีการชั่งน้ำหนัก ระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น แหล่งที่เก็บ ขน กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นต้น รวมถึงบันทึกในแบบฟอร์มกระดาษทำสำเนา 6 สำเนา สำหรับผู้ก่อกำเนิดขยะ ผู้เก็บ ขน ผู้กำจัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลกำกับ เพื่อใช้ในการควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อน ทำให้การจัดการควบคุมกำกับไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องจากมีการรายงานไม่สม่ำเสมอ ไม่ครบถ้วน ควบคุมกำกับและติดตามยาก ไม่ทันเวลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถสรุปสถานการณ์ทั้งด้านปริมาณ และรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล

ดังนั้น กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงได้จัดทำระบบโปรแกรม Manifest Online เพื่อควบคุมกำกับการขนส่งและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างเป็นระบบ

ด้าน นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี กล่าวว่า โปรแกรมการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ Manifest Online สามารถควบคุมกำกับ ติดตามและตรวจสอบระบบการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อได้ทันเวลาแบบ Real Time ทำให้ทราบข้อมูล สถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อ ด้านปริมาณ และรูปแบบการจัดการในทุกระดับที่สามารถนำไปวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดการได้

โดยสามารถกำกับการเก็บขนจากสถานบริการสาธารณสุขเป็นระบบมากขึ้น ตรวจสอบข้อมูลปริมารมูลฝอยติดเชื้อได้ตลอดเวลา ช่วยสนับสนุนระบบบัญชีของสถานบริการสาธารณสุข บริษัทเก็บขน ไม่ยุ่งยากกับการนำส่ง และเก็บรักษาเอกสาร บริษัทกำจัดสามารถเก็บข้อมูลปริมาณการกำจัดได้ท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมกำกับตามกฎหมายกำหนด และมีช่องทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้ลดผลกระทบจากการทิ้งมูลฝอยติดเชื้อระหว่างทางและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถานบริการสาธารณสุข และยังส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งโปรแกรมการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ Manifest Online นี้ เป็นระบบที่จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกหลักสุขาภิบาลมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดโรคที่เกิดจากการสุขาภิบาลที่ไม่ดี และเชื้อโรคจากมูลฝอยไม่ปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำและอาหาร ซึ่งระบบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ลดการใช้กระดาษ หรือ Carbon foot print ที่ส่งผลต่อการเกิด Carbon dioxide รวมถึงสามารถลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุนำไปสู่ปัญหา Climate Change ได้

Add new comment