ขยะติดเชื้อ

 • กระทรวงสาธารณสุข เผยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณกว่า 373 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สร้างที่พักขยะติดเชื้อในชุมชน งบประมาณแห่งละ 35,000 บาท ส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมทั้งเยี่ยมบ้านสร้างความคุ้นเคย สำรวจปรับปรุงข้อมูลสุขภาพประชาชน
  2018-09-11 16:02
 • กรมอนามัย เผยพบมูลฝอยติดเชื้อถูกทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป หรือหายไปจากระบบ 28% หรือ 15,646 ตันต่อปี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงได้จัดทำโปรแกรม Manifest Online กำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทย เพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อระหว่างทาง และลดโรคที่เกิดจากการสุขาภิบาลที่ไม่ดี ลดการปนเปื้อนของ เชื้อโรคจากมูลฝอยสู่แหล่งน้ำและอาหาร
  2018-06-13 18:15
 • ทุกครั้งที่จ่ายเข็มฉีดยาที่ใช้กับอินสุลิน ผมจะชี้แจงว่า ผู้ป่วยสามารถนำขวดที่ใส่เข็มอินสุลินเหล่านี้ไปกำจัดได้โดยสามารถนำไปฝากไว้ที่ รพ.สต. หรือจะฝาก อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ไว้เพื่อจะได้ส่งต่อมาเพื่อกำจัดหรือทำลายที่โรงพยาบาล
  2017-09-30 22:46
 • จากจำนวนโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งที่จะตามมาเป็นเงาตามตัวนั่นคือ ขยะติดเชื้อ กรมอนามัยระบุว่า 1 เตียงผู้ป่วยจะเกิดขยะติดเชื้อเฉลี่ย 0.54 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวคาดว่าจะมีอัตราเพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ 5.5 หากคูณกับจำนวนเตียงผู้ป่วยที่มีมากกว่า 140,000 เตียง จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถานพยาบาล ที่มีมากกว่า 37,000 แห่ง ปัญหาที่ตามมา คือ การกำจัดขยะติดเชื้อที่ถูกวิธีจะทำได้อย่างไร ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือ STC จึงได้ประดิษฐ์ ถังขยะฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง เจ้าแรกในโลกที่คิด ออกแบบ และผลิตด้วยฝีมือคนไทยทั้งสิ้น
  2017-06-23 20:29
 • เชื่อว่าปัญหาขยะ ยังคงเป็นตัวการหลักที่สร้างภาระให้ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่เว้นแม้แต่โรงพยาบาล ที่พ่วงมากับขยะติดเชื้ออีกเป็นจำนวนมากจำนวนมาก ที่ รพ.ละงู  อำเภอละงู จังหวัดสตูล ก็เช่นกันประสบปัญหาขยะมีเป็นจำนวนมากถึง 150 กิโลกรัมต่อวัน จึงต้องหาวิธีกำจัดขยะด้วยตนเอง
  2014-07-20 14:07
 • ไทยมีขยะติดเชื้อ 43 ล้านกิโลกรมต่อปี เพิ่มขึ้นตามอัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน วิธีกำจัดดีที่สุดคือ การเผา แต่เตาเผามาตรฐานมีไม่เพียงพอ เตรียมเสนอเพิ่มค่ากำจัดขยะ จูงใจให้เอกชนลงลงทุนสร้างโรงกำจัดขยะติดเชื้อมาตรฐานเพิ่มขึ้น
  2014-06-20 10:16