ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย 1 กรกฎาคม 61 ที่ผ่านมา ได้ปรับระบบการจ่ายค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ทั่วประเทศจากระบบเดิมคือรับเงินสด เปลี่ยนเป็นระบบ e-Payment เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน เกิดความรวดเร็ว ไม่ต้องรอนานเหมือนที่ผ่านมา

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ได้เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับการดำเนินงาน โดยกรม สบส.ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม.จากระบบเดิมคือรับเงินสด ซึ่งมีความซ้ำซ้อนและมีขั้นตอนมากทำให้ได้รับค่าป่วยการช้า เปลี่ยนเป็นการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือระบบ e-Payment ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมบัญชีกลาง โดยจะทำหน้าที่ในการจ่ายเงินผ่านบัญชีของ อสม. ถือเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้เกิดความรวดเร็วและสะดวก สร้างความโปร่งใส

โดยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ ของอสม. พ.ศ.2552 และออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2560 โดยเริ่มใช้ระบบ e-Payment ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้น

ทั้งนี้ ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าป่วยการด้วยระบบ e-Payment ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก อสม.จะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และจัดทำรายงานประจำเดือน ส่งภายในวันที่ 25 ของเดือน ขั้นตอนที่สอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประธาน อสม.ทำการตรวจสอบ รับรองผลการปฏิบัติงานและยืนยันการส่งรายงานเข้าระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนที่สาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและจังหวัดยืนยันสิทธิส่งให้กรม สบส.และกรมบัญชีกลางผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และขั้นตอนสุดท้าย กรมบัญชีกลางตรวจสอบและโอนเงินค่าป่วยการให้แก่ อสม. จำนวน 600 บาททุกวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ซึ่งระบบใหม่นี้จะเป็นการลดขั้นตอนการจัดทำเอกสารและเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำให้อสม. ได้รับเงินค่าป่วยการอย่างสม่ำเสมอ และตรงเวลา