ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอศักดิ์ชัย” เผย แนวทางบริหารงบผู้ป่วยใน ปี 62 ปรับเพิ่มอัตราจ่ายชดเชยขั้นต่ำให้หน่วยบริการ 8,050 บาทต่อ AdjRW คงที่ตลอดปี หนุนหน่วยบริการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ช่วยลดความกังวลเบิกจ่ายชดเชย พร้อมกันงบ 100 ล้านบาท จ่ายเติมให้ได้ตามอัตราที่กำหนด

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 สปสช.ได้ดำเนินการโดยผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในส่วนของงบเหมาจ่ายรายหัวที่เป็นงบค่าบริการผู้ป่วยใน ปี 2562 สปสช.ได้รับงบประมาณที่ 1,294.94 บาทต่อผู้มีสิทธิ หรือ 62,902 ล้านบาท โดยในปีนี้ยังคงจ่ายชดเชยตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม หรือ DRG (Diagnostic related group) version 5 ตามความเห็นของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช. ซึ่งปีนี้ยังไม่ได้ขยับไปใช้ DRG Version 6 เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนปรับเปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยบริการ

ขณะที่อัตราการชดเชยค่าบริการตามน้ำหนักสัมพัทธ์ หรือ AdjRW (Adjusted Relative Weight) ได้กำหนดอัตราขั้นต่ำในการจ่ายเบื้องต้นสำหรับบริการผู้ป่วยใน (ในเขต) ที่อัตรา 8,050 บาทต่อ AdjRW ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่จำนวน 8,000 บาทต่อ AdjRW โดยปีนี้กำหนดให้เป็นอัตราคงที่ตลอดทั้งปี เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการสามารถบริการผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ไม่ต้องห่วงและกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราจ่ายแบบที่เคยเกิดขึ้นในปีก่อนๆ ขณะที่ในกรณีการใช้บริการนอกเขต สปสช.ได้กำหนดอัตราจ่ายอยู่ที่ 9,600 บาทต่อ AdjRW เพื่อให้การชดเชยค่าบริการเป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ในการบริหารงบผู้ป่วยใน ปี 2562 นี้ บอร์ด สปสช.ยังคงให้มีการกันงบประมาณในระดับประเทศ จำนวน 100 ล้านบาท เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อใช้สำหรับปรับเกลี่ยเงินให้กับหน่วยบริการเพิ่มเติม กรณีอัตราจ่ายชดเชยต่ำกว่าที่กำหนดไว้ที่ 8,050 บาทต่อ AdjRW โดยหลักเกณฑ์การปรับเกลี่ยเป็นไปที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนกำหนด

“จากข้อมูลการคาดการณ์ พบว่าหากจัดสรรงบค่าบริการผู้ป่วยใน (ในเขต) ตามยอดที่ได้รับงบประมาณมา หน่วยบริการจะได้รับงบประมาณที่อัตรา 8,377 บาทต่อ AdjRW อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีเงินสำหรับใช้ปรับเกลี่ยเพิ่มเติมให้กับหน่วยบริการในกรณีผลงานบริการเพิ่มสูงกว่าที่คาดการณ์ จำเป็นต้องกันงบประมาณระดับประเทศไว้ส่วนหนึ่ง ดังนั้นในการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยใน (ในเขต) เบื้องต้นจึงการันตีไว้ที่จำนวน 8,050 บาทต่อ AdjRW” เลขาธิการ สปสช.กล่าวและว่า ทั้งนี้หากปลายปีงบประมาณที่กันไว้ยังคงเหลือ จะมีการกระจายไปยังเขตต่างๆ เพื่อส่งกลับคืนให้กับหน่วยบริการเช่นเดิม

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นการดำเนินการโดยคำนึงถึงทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เน้นสร้างความสมดุล ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเข้าถึงบริการ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้งบประมาณที่จำกัด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงตามเจตนารมณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ