กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม

 • “หมอศักดิ์ชัย” เผย แนวทางบริหารงบผู้ป่วยใน ปี 62 ปรับเพิ่มอัตราจ่ายชดเชยขั้นต่ำให้หน่วยบริการ 8,050 บาทต่อ AdjRW คงที่ตลอดปี หนุนหน่วยบริการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ช่วยลดความกังวลเบิกจ่ายชดเชย พร้อมกันงบ 100 ล้านบาท จ่ายเติมให้ได้ตามอัตราที่กำหนด
  2018-07-30 09:14
 • “นพ.ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร” ชี้โรงพยาบาลขาดทุนผู้ป่วยในเกิดจากหลายปัจจัย การเหมารวมว่าเป็นเพราะการจ่าย DRG ของ สปสช.ถือว่าไม่เป็นธรรม ยิ่งถ้าได้ Base rate น้อยก็ต้องไปเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรเงินแก่ สปสช.ให้เพียงพอ
  2017-11-23 18:31
 • อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ยันโรงพยาบาลขาดทุนผู้ป่วยในไม่เกี่ยวกับระบบ DRG ชี้มี 4 ปัจจัยหลักต้องดูว่าขาดทุนเพราะอะไรแล้วไปแก้ตรงนั้น เช่นเดียวกับเงื่อนไขการจ่ายเงินของ สปสช.ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐจ่ายเงินระหว่างกัน ไม่ใช่จ่ายแบบเอกชนจ่ายหนี้กัน
  2017-11-19 16:35
 • ผมเขียนบทความนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจว่า ไทยดีอาร์จี ทำความดีหรือความเสื่อมเสียต่อระบบโรงพยาบาลในประเทศไทยอย่างไรบ้าง นอกจากนี้กองทุนประกันสุขภาพและโรงพยาบาลควรปรับตัวอย่างไรต่อการใช้กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยฉบับใหม่ล่าสุด (ฉบับ 6)
  2017-08-17 16:24
 • “หมอศุภศิลป์” รพ.สระบุรี คกก.ตรวจสอบเวชระเบียน สปสช.เขต 4 ระบุการตรวจสอบเบิกจ่ายผู้ป่วยในเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ละ รพ.จะมีบุคลากรร่วมเป็นผู้ตรวจสอบเวชระเบียนของ สปสช. ด้วย ช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาระบบการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการใน รพ.ของตนเอง รวมทั้งการสอนหรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ไปยัง รพซอื่นๆ อีกด้วย แนะ สปสช.อธิบายระบบการตรวจสอบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  2017-04-26 10:23
 • TDRG Version 6.0 ใกล้จะคลอดแล้ว พร้อมใช้งาน 1 ตุลาคม 2559 ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาพิจารณ์ TDRG Version 6.0 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เพื่อให้ทีมวิจัยพัฒนาได้ทราบความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะผู้สนใจเรื่องผลกระทบน้ำหนักสัมพัทธ์ต่อการได้รับการชดเชยของโรงพยาบาล หรือ ต่อสถานะทางการคลังของกองทุน 
  2016-05-14 18:05
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ - กรมบัญชีกลางเพิ่มสิทธิจ่ายค่ารักษาข้าราชการ ให้เบิกค่ายาโรคเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยในได้ กรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือถึงผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ เรื่องเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยตามเกณฑ์ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยให้สถานพยาบาลสามารถเบิกค่ายาแยกต่างหากจาก DRGs ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการรักษาพยาบาลที่แท้จริง และให้ข้าราชการได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
  2016-05-10 11:26
 • คณะทำงานศึกษาค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว เร่งหาข้อสรุปอัตราจ่าย รพ.เอกชนในสัปดาห์นี้ ชี้ไม่จ่ายตามดีอาร์จี แต่จ่ายตามรายการย่อย และใช้ต้นทุนเป็นฐานในการคิดตัวเลข ดังนั้นฝั่งเอกชนไม่มีขาดทุนแน่นอน
  2015-06-19 12:14
 • บอร์ด สปส.ไฟเขียวเพิ่มงบรักษาโรคร้ายแรงปี 57 เป็น 6.1 พันล้าน จากเดิม 4.4 พันล้าน ฟุ้งช่วยผู้ประกันตนเข้าถึงบริการมากขึ้น กระตุ้นโรงพยาบาลระบบประกันสังคมพัฒนาศักยภาพรักษาโรคร้ายแรง
  2014-04-08 09:14
 • สปส.เผย 5 ปี ควักเงินกองทุนกรณีเจ็บป่วยกว่า 1 แสนล้านบาท ระบุปี 2555 จ่ายไปกว่า 2.9 หมื่นล้านบาท เรียกโรงพยาบาลในเครือกว่า 2 พันแห่ง ทำความเข้าใจเกณฑ์เบิกค่ารักษาตามกลุ่มดีอาร์จี ย้ำตรวจข้อมูลเข้ม หากไม่ตรงกันให้ทำเรื่องเบิกใหม่ คาดสรุปข้อมูลต้นปี 2557
  2013-11-11 16:17
 • บอร์ด กก.การแพทย์ สปส.อนุมัติ รพ.รัฐ-เอกชน 92 แห่งเข้าเป็น รพ.คู่สัญญาของ รพ.ระบบประกันสังคม เล็งหลังเดือน ต.ค.ประเมินค่าใช้จ่าย-ปัญหาจ่ายค่ารักษาตามระบบดีอาร์จี หากประเมินแล้วมีผลเสียมากกว่าผลดีพร้อมยกเลิกหันไปใช้รูปแบบเดิม
  2013-06-24 19:36
 • บอร์ดการแพทย์แก้ปัญหา รพ.ประกันสังคมผลักภาระรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงให้ รพ.สังกัด ร.รงแพทย์ หากค่ารักษาเกินงบที่กำหนด รพ.ประกันสังคมต้องจ่ายเงินส่วนต่างเอง เสนอ สปส.ใช้ระบบจ่ายค่ารักษาตามกลุ่มโรคร้ายแรงไปจนถึงเดือนส.ค.นี้ ก่อนสรุปผลเดือนก.ย.ใช้ต่อปีหน้าหรือยกเลิกไปใช้รูปแบบเดิม
  2013-03-19 12:01

Pages