ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด กสศ.ตั้ง “หมอสุภกร บัวสาย” เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีผล 1 พ.ย.61 เป็นต้นไป

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุลระธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ. ครั้งที่ 8/2561เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นพ.สุภกร บัวสาย เป็นผู้จัดการ กสศ. ซึ่งคณะกรรมการ กสศ.คัดเลือกจากรายชื่อที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการเสนอ ตามระเบียบ กสศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาผู้จัดการ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 6 คน เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้วได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่17-29ตุลาคม 2561 จากนั้นอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการได้เสนอชื่อที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้จัดการ จำนวน 3 คน ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ

นพ.สุภกร บัวสาย เป็นผู้จัดการ กสศ.

“คณะกรรมการ กสศ.ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นผู้จัดการ กสศ.อย่างถูกต้องครบถ้วน การแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารองค์กรและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่จะทำให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในกฎหมาย จึงได้มีมติแต่งตั้ง นพ.สุภกร บัวสาย เป็นผู้จัดการ กสศ. มีอายุสัญญาจ้าง 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป จากนี้ถือว่า กสศ.มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร องค์ความรู้ และงบประมาณตั้งต้น ที่จะดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา54เกิดขึ้นได้จริง” ดร.ประสาร กล่าว

สำหรับ นพ.สุภกร บัวสาย มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยระบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนา และมีประสบการณ์การบริหารจัดการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปในองค์กรนวัตกรรมของประเทศ อาทิ กรรมการสภาการศึกษา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษา คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย “วิทย์สร้างคน” อดีตผู้จัดการสำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) อดีตผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 วาระ และเป็นหนึ่งในแกนนำรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก