ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานประกันสังคมชวนผู้ประกันตนไปใช้สิทธิเข้ารับบริการทันตกรรม ก่อนสิทธิของปี 61 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้ สังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุ “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย” เผยมียอดผู้มาใช้บริการแล้วกว่า 2 แสนครั้ง เป็นเงินกว่า 150 ล้านบาท

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิผู้ประกันตนกรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 900 บาท/คน/ปี โดยมียอดผู้มาขอรับบริการ ณ เดือนกันยายน 2561 กว่า 235,512 ครั้ง จำนวนเงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้สถานพยาบาลเป็นเงินกว่า 155,354,694.57 บาท ประกันสังคมขอย้ำเตือนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิกรณีทันตกรรม ในปี 2561 ให้ไปใช้สิทธิภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมเป็นสิทธิปีต่อปี หากไม่ใช้สิทธิในปีนี้เท่ากับเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพในช่องปากของปีนี้ไป

ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานเข้ารับบริการในคลินิก สถานพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลของรัฐ ที่ทำ MOU กว่า 1,697 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเ พียงสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย และหากผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนก็ยังสามารถนำหลักฐานประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้ ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง