ประกันสังคมย้ำ ผู้ประกันตนเข้ารักษาใน รพ.ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ถูกเรียกเก็บเงิน

Wed, 2019-06-12 11:45 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สำนักงานประกันสังคมย้ำ ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาใน รพ.ประกันสังคมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษา หาก รพ.ใดไม่ทำตามมาตรฐานที่กำหนดจะถูกลงโทษ ตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือน ลดโควต้าผู้ประกันตนในปีต่อไป ส่งเรื่องให้แพทยสภา หรือยกเลิกสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงข้อปฏิบัติและมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน โดยสถานพยาบาลมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอด 24 ชั่วโมง และจัดหายาเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนอย่างเพียงพอจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษา โดยสถานพยาบาลจะไม่เก็บค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ประกันตน โดยเฉพาะการสั่งจ่ายยาที่ใช้สำหรับผู้ประกันตนจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานบัญชียาหลักแห่งชาติ และจะต้องจัดให้ผู้ประกันตนโดยไม่เรียกเก็บเงินเพิ่ม

ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับอุบัติเหตุ หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยไม่ถูกทวงถามสิทธิก่อนรักษา ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ไม่ถูกบ่ายเบี่ยงการรักษา และได้รับการดูแลรักษาจนกว่าอาการจะทุเลา

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมได้มีการควบคุมคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพของสถานพยาบาลเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสถานพยาบาลตามมาตรฐานในด้านการบริการทางการแพทย์เป็นสำคัญ หากพบสถานพยาบาลใดมิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือมาตรฐานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้จะได้รับการลงโทษตามประกาศสำนักงานประกันสังคม คือ ว่ากล่าวตักเตือน ลดจำนวนโควต้าผู้ประกันตนในปีต่อไป ส่งเรื่องให้แพทยสภา หรือยกเลิกสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี

อย่างไรก็ตามหากผู้ประกันตนไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์กับสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมสามารถร้องเรียน มาได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง หรือที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด / สาขา ทั่วประเทศที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments

Submitted by ธีรภัทร เทพารส on
ขอให้คำแนะนำท่านเลขาสปส.นะครับ ในอนาคต สปส.ควรวางแผนสร้างรพ.ของประกันสังคมเองจะได้ไม่มีปัญหาในการกำกับดูแล เพราะถ้าจะให้เป็นดังคำกล่าวท่านต้องการก็ต้องแก้ปัญหาแบบนี้ละครับ ทุกวันนี้รพ.ในสังกัดสธ.หรือนอกสังกัดสธ. หรือเอกชน ก็ทำอย่างเต็มที่แล้ว ควรให้กำลังใจกันและช่วยกันแก้ปัญหาครับ เรากำลังก้าวเข้าสู้ภาวะการดูแลผู้สูงวัย สร้างรพ.เองเถอะครับ ผลิตแพทย์เอง ผลิตบุคลากรมาใช้เอง แล้วท่านจะได้ไม่ต้องมากล่าวเช่นนี้

Submitted by ทำไม่ได้ on
"‘หมอสุรเดช’ แจง กม.ไม่เอื้อ สปส.ตั้ง รพ.ผู้ประกันตน ชี้ที่พอทำได้คือเป็นหุ้นส่วน รพ." อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hfocus.org/content/2017/03/13599

Add new comment