ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.แรงงานชวนผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรีได้ที่ รพ.ประกันสังคมที่เลือกไว้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงภาวะผิดปกติต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การป้องกันหรือหากพบความผิดปกติจะได้รับการบำบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรก

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงภาวะผิดปกติต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การป้องกันหรือหากพบความผิดปกติจะได้รับการบำบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรก

โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ อาทิ การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความเข้มข้นของโลหิตเพื่อคัดกรองภาวะโลหิตจาง การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือด เพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่พบบ่อยไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ณ สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนเลือกไว้

สำหรับการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตน คณะกรรมการการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุและความถี่ในการตรวจ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการผู้ประกันตน ซึ่งจะทำให้สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมให้ความร่วมมือในการบริการแก่ผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น

รมว.แรงงาน กล่าวว่า ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง และตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ณ สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่ออนามัยที่ดีขึ้น ส่งผลต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้ประเทศมีการขับเคลื่อนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป