ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข หนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นจิตอาสาดูแลประชาชน ขับเคลื่อนงานสาธารณสุข เป็นนักจัดการสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาเอดส์ในชุมชน คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก และปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ มอบรางวัล อสม.ดีเด่น ระดับประเทศ/ภาค/เขต ในสาขาต่างๆ จำนวน 920 คน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ฝ่ายการแพทย์อนามัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และตัวแทน อสม.ทุกจังหวัด เข้าร่วมงานกว่า 1,700 คน

นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ อสม.ที่มีผลงานดีเด่น ร่วมเสียสละอุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน เป็นจิตอาสาและเป็นบุคคลสำคัญที่ขับเคลื่อนดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนอย่างใกล้ชิดมากว่า 40 ปี จนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมของนานาชาติมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และได้รับการพัฒนาให้เป็นนักจัดการสุขภาพในด้านต่างๆ อาทิ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ดูแลสุขภาพจิตในชุมชน บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ในชุมชนดูแลอนามัยแม่และเด็ก และปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน มี อสม.ทั่วประเทศ 1,040,000 คน ดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือ พชอ. และหมอครอบครัวดูแลสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง เฝ้าระวังโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก เฝ้าระวังให้ผู้ป่วยวัณโรคกินยาอย่างต่อเนื่อง ลดปัญหาเชื้อดื้อยา รณรงค์ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ซึ่ง อสม.และภาคีเครือข่ายสุขภาพมีบทบาทสำคัญในการเยี่ยม คัดกรอง และวางแผนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ อสม. ยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ชักชวน ช่วยเหลือคนในชุมชนให้เลิกสูบบุหรี่ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชน ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆ เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็ก เยาวชนและคนในชุมชน นำไปสู่การสร้าง “ชุมชนสร้างสุข สุขกาย สุขใจ สุขเงิน”

สำหรับในปี 2562 นี้ มี อสม. ที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัล 920 คน ได้แก่ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 14 คน อสม.ดีเยี่ยม 6 คน อสม.ดีเด่นระดับชาติปี 2561 จำนวน 16 คน อสม.ดีเด่นระดับภาค 33 คน อสม.ดีเด่นระดับเขตบริการสุขภาพ 88 คน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 10 คน อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2 คน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 78 ทีม ทีมสนับสนุน อสม. ดีเด่นระดับชาติ 16 ทีม ทีมองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 จำนวน 37 คน และประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด จำนวน 78 คน