ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกันสังคม เตรียมอ้าแขนรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้ามาตรา 40 มีสวัสดิการด้านสังคมรองรับใน 3 ทางเลือก แต่สิทธิรักษาพยาบาลยังใช้สิทธิบัตรทอง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีความเป็นไปได้ในการรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 ว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบสวัสดิการ อสม. ในวันอาสาสมัครสาธารณาสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และผู้แทนสำนักงานประกันสังคม (นางรัศมี สุจโต ) ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ซึ่งที่ประชุมได้มีการเสวนาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันสังคมมาตรา 40 ทั้ง 3 กรณี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และเลขานุการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางในการเสนอรูปแบบการออมสำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละหน่วย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมมีความพร้อมหากอาสาสมัครสาธารณสุขจะเข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยมีสวัสดิการมาตรา 40 รองรับใน 3 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือก 1 และ 2 จ่ายเงินสมทบ 2 อัตรา โดยให้เลือกในอัตราเดือนละ 70 บาท และอัตราเดือนละ 100 บาท จะได้รับสิทธิเพิ่มเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลเป็นวันละ 300 บาท กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จะได้รับวันละ 200 บาท (กรณีนอนพักรักษาตัวกับไม่นอนพักรักษาตัว รวมกันไม่เกิน 30 วันต่อปี) กรณีไปพบแพทย์ แต่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวไม่ถึง 3 วัน จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ครั้งละ 50 บาท ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง ให้เงินสงเคราะห์กรณีตายเพิ่มอีก 3,000 บาท ถ้าส่งเงินครบ 60 เดือน

และทางเลือกที่ 3 โดยจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล วันละ 300 บาท กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท (สำหรับทางเลือกใหม่ กรณีนอนพักรักษาตัว กับไม่นอนพักรักษาตัว รวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี) อีกทั้งเพิ่มเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพเป็นตลอดชีวิต เพิ่มค่าทำศพเป็น 40,000 บาท เพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเดือนละ 150 บาท ส่งเงินครบ 180 เดือน ให้เงินเพิ่มอีก 10,000 บาท เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรคนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรแรกเกิด แต่ไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์

“สำนักงานประกันสังคมหวังว่าจะมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้าสู่ระบบประกันสังคม และมีความยินดีให้สวัสดิการในการดูแลแรงงานนอกระบบเข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง อีกทั้งพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อให้ภาคแรงงานทุกกลุ่มอาชีพ และคนไทยทุกคนมีหลักประกันถ้วนหน้า สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีต่อไป”