ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกันสังคมเผย กรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ทุพลลภาพ สามารถรับเงินทดแทนการขาดรายได้ได้ตลอดชีวิต

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานจนเป็นเหตุให้ทุพพลภาพว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิกรณีทุพพลภาพให้กับผู้ประกันตน จากเดิมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพต้องสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ

เพิ่มเป็นให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียสมรรถภาพของร่างกายไม่ถึงร้อยละ 50 มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ และในกรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 จากเดิมให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 15 ปี เพิ่มเป็นให้สิทธิผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นตลอดชีวิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12